Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Vĩnh Trụ)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP/

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường môn Tiếng Anh

Ngày : 11-11-2019

  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH XÃ VĂN LÝ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   
 

 

 

 

       Số:  31/KH-TH                                      Văn Lý, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường môn tiếng Anh

Tháng 11 năm 2019

 

 
 

 

 

 

 

          Căn cứ kế hoạch số 2294/KH-GDĐT-GDTH ngày 9 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân;

Trường Tiểu học xã Văn Lý xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 11 năm 2019 như sau:

          1) Thời gian:  7h 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2019

          2) Địa điểm: Trường Tiểu học xã Văn Lý

          - Thành phần: Toàn thể giáo viên tiếng Anh và 1 đồng chí CBQL của các trường thuộc cụm 1.

          - Người điều hành: Đ/C Nguyễn Thị Bích Liên - Giáo viên trường Tiểu học  Văn  Lý .

          3) Nội dung:

          - Dự giờ 1 tiết, trao đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy.

            + Bài dạy: Unit 7: What do you like doing ? - Lesson 1 (1,2) - Lớp 4

            + Người dạy: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên

- Thảo luận về chương trình " Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho Giáo viên tiếng Anh 2019 của EF"

- Xem lại băng ghi hình; thảo luận nội dung câu hỏi của Hội thảo 1+2 " How to improve your corrections" và " How to improve your board work "

4) Tổ chức thực hiện

          - Thành phần: Giáo viên tiếng Anh và 1 đồng chí CBQL của các trường thuộc cụm 1.

          - Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Giáo viên trường Tiểu học  Văn  Lý .

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường môn tiếng Anh tháng 11  năm 2019; Trường tiểu học xã Văn Lý trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân và đề nghị các trường trong cụm 1 phối hợp tổ chức đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm 1 (phối hợp th/h);                                                  

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

               Đào Thị Phương Thuỷ          

 

 

 

thvinhtru

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: