Tin tức từ đơn vị khác

(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/

THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ SỐ 2

Ngày : 16-07-2017

Sở GD&ĐT Hà Nam                              
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018  
        Số 02: Thực hiện từ ngày 18 tháng 7 năm 2017  
Thứ 12A 12B 12C 12D 12E 12G 11A 11B 11C 11D 11E 11G 10A 10B 10C 10D 10E
Hai 1 T.Tâm Ngần Chi Huệ Gương Phấn Bích T.Thủy Ngọc Nhung YếnT N.Thủy  
2 T.Tâm Ngần Huệ Chi Phấn Ngọc Nhung Hảo Bích YếnT N.Thủy Hoa
3 T.Thủy Huệ Ngọc Chi Ngần T.Tâm N.Thủy Nhung Bích YếnT Phấn Hảo
Ba 1 T.Thủy Gương Chi Huệ Phấn T.Tâm   Bình HậuV YếnT Hoa Ngần
2 T.Thủy Gương Chi Huệ Ngần Ngọc Bình Bích YếnT T.Tâm Hoa
3 Phấn Huệ Ngọc T.Thủy Ngần T.Tâm Chi Bích Bình Gương Hoa
1   N.Thủy Hảo Nhung YếnT Phấn Hoa Huệ Bích Bình T.Tâm HậuV
2 Bích Hảo Nhung Bình YếnT N.Thủy Chi HậuV Hoa T.Tâm Ngần
3 Nhung T.Thủy Bích Bình N.Thủy Hảo Chi Huệ YếnT Hoa Ngần
Năm 1 Phấn Ngần Huệ Chi Gương T.Tâm Bích T.Thủy Ngọc Nhung YếnT N.Thủy  
2 Phấn Huệ Chi T.Thủy Gương T.Tâm Bích Hảo Ngọc Nhung YếnT N.Thủy
3 T.Tâm Gương Chi T.Thủy Ngần Ngọc N.Thủy Nhung Bích YếnT Phấn Hảo
Sáu 1 T.Tâm Ngần Huệ T.Thủy Phấn Ngọc   Chi HậuV Bình Gương Hoa
2 T.Tâm Ngần Ngọc Chi Gương Phấn Huệ Bích Bình Hoa HậuV
3 T.Thủy Gương Ngọc Chi Ngần Phấn Bình Huệ YếnT T.Tâm HậuV
Bảy 1   Bích Nhung Ngọc YếnT N.Thủy Hảo Bình Huệ Hoa T.Tâm HậuV
2 Nhung Hảo Bích Bình N.Thủy Hoa Chi HậuV YếnT Gương Ngần
3 N.Thủy T.Thủy Nhung Bình YếnT Hảo Huệ Bích Hoa Gương Ngần
GVCN T.Tâm Gương Ngọc T.Thủy Ngần T.Tâm Bích T.Thủy Ngọc Bình YếnT N.Thủy Chi Huệ Bình Gương Ngần
Ghi chú: K12 học thứ 2, 3, 5, 6. K11 học thứ 2,4,5,7.  K10 học thứ 3,4,6,7. Mỗi buổi 3 tiết    
      Môn Toán: 5 tiết/tuần, Môn Văn: 4 tiết/tuần, Môn Tiếng Anh: 3 tiết/tuần           HIỆU TRƯỞNG

THPT Nam Cao

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: