Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Đạo Lý)/tuyen sinh/

Biên bản tuyển sinh năm học 2019-2020

Ngày : 21-08-2019

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

                                                                                                                    

                                         BIÊN BẢN

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng trường Mầm non xã Đạo Lý

Thành phần tham dự:

* Chủ trì (chủ toạ): Bà Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

* Thư ký

- Bà Trần Thị Thúy, giáo viên nhà trẻ, Thư ký;

* Thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Lệ, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Hà, Phó hiệu trưởng, Ủy viên;

- Bà: Trương Thị Xuân, Tổ trưởng CMNT, Ủy viên;

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng CMMG, Ủy viên;

- Bà Nguyễn Thị Anh - Tổ phó CMMG - Ủy viên;

- Bà Đào Thị Linh, Kế toán, ủy viên.

Nội dung:

1. Kiểm tra danh sách học sinh mới tuyển trong địa bàn:

- Tổng số trẻ: 20

+ Trong đó: Nam: 12,  Nữ: 8

2. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh:

- Tổng số: 20

          + Trong đó: Nam: 12 ; Nữ: 8

- Số có giấy khai sinh hợp lệ: 20

- Số trong địa bàn: 20

- Số ngoài địa bàn: 0

3. Tổng số học sinh được tuyển:

Căn cứ vào kế hoạch huy động trẻ, Hội đồng Tuyển sinh đã thống nhất kết quả như sau:

- Tổng số trẻ mới nhập học: 20

          + Trong đó: Nam: 12; Nữ: 8

- Số có giấy khai sinh hợp lệ: 381

- Số học đúng độ tuổi: 381

- Số ngoài địa bàn: 0

- Số khuyết tật: 0

* Số học sinh nhà trẻ mới tuyển năm đầu 12 cháu.

4. Lập danh sách và biên chế theo nhóm, lớp:

Căn cứ vào số học sinh được tuyển, Hội đồng tuyển sinh thống nhất biên chế thành 03 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo (Có danh sách kèm theo)

Biên bản này đã được toàn thể thành viên Ban Tuyển sinh nhất trí thông qua vào hồi 16h ngày 16/8/2019./.

Nơi nhận:                                                                                        

- Phòng GD&ĐT để b/c;

- UBND xã để b/c;

- Lưu: VP trường MN.


                   THƯ KÝ                                                                     CHỦ TỌA                                                               

 

 

  Trần Thị Thúy                                                            Vũ Thị Hằng                                        

 

                                                    

Vũ Thị Hằng

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: