Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Tuyển sinh năm học 2019-2020

Ngày : 31-07-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ VĂN LÝ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

                 Số:  72/QĐ-MNVL                                      Văn Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tuyển sinh, huy động trẻ ra lớp

Năm học 2019-2020

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ VĂN LÝ

 

          Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non tại văn bản 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;       

          Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế của trường mầm non Văn Lý;

          Xét khả năng, chức vụ của cán bộ, giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập ban tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2019-2020 trường mầm non xã Văn Lý bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Lê Thị Vượng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Hoàng Thị Minh Hải, Phó hiệu trưởng, PCT Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thiểm, Phó hiệu trưởng, Ủy viên

4. Bà Phạm Thị Biên Thư ký hội đồng sư phạm, Thư ký;

5. Bà Mai Thị Mậm, Tổ trưởng tổ CMMG, Ủy viên;

6. Bà Thiều Thị Hường Tổ phó tổ chuyên môn mẫu giáo, Ủy viên;

7. Bà Đào Thị Huê, Tổ trưởng tổ CMNT, Ủy viên

8. Bà Đào Thị Minh,  Kế toán, ủy viên.

Điều 2. Ban tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp có nhiệm vụ căn cứ vào chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp theo Kế hoạch để nhận vào trường Mầm non đúng quy định.

* Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:   

- Thời gian: 07giờ 30 ngày 01/8/2019 đến hết ngày 10/8/2019 và khi phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ đến trường.

          - Địa điểm: Tại trường Mầm non Văn Lý, huyện Lý Nhân.    

          - Hình thức: Nhận hồ sơ để nhập học.

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

          Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

          - Như Điều 3 (để t/h);                                                

             - Lưu: VT              

                                                                                                                         Lê Thị Vượng                                                                                                                                

      

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN XÃ VĂN LÝ

 

 
 
 

Số:73/KH-MNVL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

           Văn Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

         
              Căn cứ công văn số 1391/QĐ- UBND Ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Hà nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian  năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hà nam

Căn cứ vào công văn Hướng dẫn số 1316/ PGDĐT-GDMN ngày 26/7/2019 của phòng GD ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trường mầm non năm học 2019-2020

Căn cứ văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập số trẻ trên địa bàn xã và tình hình thực tế cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2019 - 2020, trường mầm non xã Văn Lý xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp, 100% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.

Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp theo điều lệ trường mầm non

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật; Đ/c Phụ trách nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

- ¦u tiªn  huy ®éng sè trÎ Nhà trẻ, Mẫu giáo trong xã  theo kế hoạch.

- §¶m b¶o qui ®Þnh vÒ sè trÎ/ líp  vµ  sè c«/trÎ.     

- §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho c¸c ch¸u, ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ch¨m sãc nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc trÎ theo ch­¬ng tr×nh GDMN.

 II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

*Dự kiến số trẻ tuyển sinh năm học 2019 -2020

- Trẻ nhà trẻ : 75/ 174cháu = 43,1%

    - Trẻ mẫu giáo : 308/ 308cháu = 100%

Trong đó : MG 3 tuổi= 97 cháu

                                       MG 4 tuổi= 95 cháu

                                       MG 5 tuổi= 116 cháu

1. Đối tượng tuyển sinh

- Những trẻ sinh từ năm 2014 đến năm 2018 sống trên địa bàn xã Văn Lý

-Trẻ nhà trẻ: Là những trẻ từ 24 tháng đến dưới 36 tháng tuổi.
         - Trẻ  mẫu giáo: Trẻ từ 36 tháng tuổi đến 5 tuổi ( tức là trẻ sinh năm 2014, 2015, 2016).

2. Thời gian tuyển sinh

Nhà trường liên tục tuyển sinh các bé tõ ngµy 01/8/2019 ®Õn ngµy 13/8/2019: Phô huynh ®Õn v¨n phßng nhµ tr­êng nhËn hå s¬ ®¨ng ký häc cho con.

 ( S¸ng tõ 7h30p ®Õn 10h30p, chiÒu tõ 14h30p ®Õn 16h30p )

Tõ ngµy 09/8/2019 trẻ đến lớp theo quy định của nhà trường.

 L­u ý:  Nhµ tr­êng kh«ng nhËn trÎ vµo líp khi ch­a có tên trong danh sách của nhà trường gửi về lớp.

 3. Địa điểm tuyển sinh:
           - Trường mầm non xã Văn Lý :  khu Quan Văn và khu Quan Lạng 

* Trường khu Quan Văn:

Trẻ nhà trẻ  từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi nhận hồ sơ  đăng ký nhập học lớp cô Huê , cô Lý  gồm những trẻ có thường trú ở thôn Quan Trung + Thôn Quan Văn

Mẫu giáo: 3 tuổi cô Mai Thị Hoa phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2016 thường trú thôn Quan Trung + Thôn Quan Văn

Mẫu giáo: 4 tuổi cô Nguyễn Thị Hiền  phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2015 thường trú Thôn Quan Văn

Mẫu giáo: 4 tuổi cô Ngô Thị Thanh Tâm phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2015 thường trú thôn Quan Trung

Mẫu giáo: 5 tuổi cô Thiều Thị Hường phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2014 thường trú ở thôn Quan Trung

Mẫu giáo: 5 tuổi cô Mai Thị Huệ phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Thôn Quan Văn

 

*Trường khu Quan Lạng

Trẻ nhà trẻ  từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi nhận hồ sơ  đăng ký nhập học lớp cô Huê B + cô Sâm gồm những trẻ có thường trú ở Thôn Tả Hà

Trẻ nhà trẻ  từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi nhận hồ sơ  đăng ký nhập học lớp cô Lan + cô Huế gồm những trẻ có thường trú ở Thôn Quan lạng

Mẫu giáo: 3 tuổi cô Đỗ Ngọc Giang phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2016 thường trú ở Thôn Quan lạng

Mẫu giáo: 3 tuổi cô Phạm Thị Uyên phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2016 thường trú ở Thôn Tả Hà

Mẫu giáo: 4 tuổi cô Ngô Thị Hậu phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2015 thường trú ở Thôn Quan lạng

Mẫu giáo: 4 tuổi cô Vũ Thị Nga phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2015 thường trú ở Thôn Tả Hà

Mẫu giáo: 5 tuổi cô Mai Thị Mậm phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Thôn Quan lạng

Mẫu giáo: 5 tuổi cô Đỗ Thị Hường phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Thôn Tả Hà

4.  Hồ sơ tuyển sinh: gồm
          1 Đơn xin học (Do phụ huynh viết )
          - 2 Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Sổ hộ khẩu phô tô có công chứng
          5. Điều kiện dự tuyển:
          * Có đủ hồ sơ hợp lệ
          * Đúng độ tuổi qui định
          * Có hộ khẩu thường trú thuộc xã Văn Lý
          Trường hợp mới chuyển đến có đơn xác nhận của địa phương

III. Thành lập và phân công từng thành viên Hội đồng tuyển sinh, qui trình nhận, kiểm tra hồ sơ

* Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Văn Lý năm học 2019- 2020, gồm:

1. Bà Lê Thị Vượng Phụ trách trường, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Hoàng Thị Minh Hải, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thiểm, Phó hiệu trưởng - Ủy viên

4. Bà Phạm Thị Biên - Thư ký hội đồng, Thư ký;

5. Bà Thiều Thị Hường, Tổ phó CMMG, Trưởng ban TTND, Ủy viên;

6. Bà Đào Thị Huê ,Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ, Ủy viên;

7. Bà Mai Thị mậm, Tổ trưởng CMMG, Ủy viên;

8. Bà Đào Thị Minh,  Kế toán, ủy viên.

          * Ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c thµnh viªn héi ®ång tuyÓn sinh:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

11

 Lê Thị Vượng

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Thông báo trên loa đài của xã.

22

Hoàng Thị Minh Hải

Thiều Thị Hường

 - Nhận hồ sơ theo đúng yêu cầ

 - Trực tại khu văn phòng Quan Văn

33

Nguyễn Thị Hồng Thiểm

Mai Thị Mậm

 - Nhận hồ sơ theo đúng yêu cầu.

 - Trực tại khu Quan Lạng

* Chế độ báo cáo

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể tới đ/c Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các uỷ viên trong Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo ké hoạch đề ra, đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu.

- Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã.

- Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong thôn xóm về công tác tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyển sinh theo quy định.

Kế hoạch này đã được thông qua lãnh đạo trường.

 

*Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                    

- Các ủy viên hội đồng tuyển sinh                                                

- Lưu: VT                           

                                                                                                   

                                                         Lê Thị Vượng                                                

 

 

 

mnvanly

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: