Tin tức từ đơn vị khác

(Trường MN Bạch Thượng)/Tin tức - Sự kiện/

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH Năm học: 2017-2018

Ngày : 01-08-2017

        PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

   TRƯỜNG MN BẠCH THƯỢNG

         Số:   /KH-MNBT

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Bạch Thượng, ngày    tháng    năm 2017

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học: 2017-2018

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2017-2018 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên;

Trường mầm non Bạch Thượng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu.

- Tuyển hết 100% trẻ em 5 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã vào học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại Trường MN Bạch Thượng để duy trì kết quả thực hiện phổ cập giáo dục MNTENT trên địa bàn xã.

- Tuyển trẻ em trong độ tuổi mầm non trên địa bàn vào trường trên cơ sở đảm bảo đủ số lượng theo điều kiện cơ sở vật chất trường lớp của nhà trường và kế hoạch phát triển đã xây dựng, được Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên phê duyệt.

- Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, huy động trẻ đến trường theo quy định tại Điều 2, Điều lệ trường mầm non.

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Đối tượng dự tuyển.

- Trẻ em trong độ tuổi mầm non được quy định tại Điều 42 Điều lệ trường mầm non, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.

 - Trẻ em ở trên các địa bàn khác. (Xem xét sau khi đã tuyển đủ trẻ em có nguyện vọng trên địa bàn)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển sinh 100% trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

- Tuyển từ 99% trở lên trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi trên địa bàn.

- Tuyển từ 42,5% trở lên trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn.

5. Điều kiện dự tuyển.

- Trẻ em trong độ tuổi mầm non quy định tại Điều 42, Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo VBHN số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT.

- Có đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Hồ sơ tuyển sinh.

- Đơn xin vào học Trường mầm non .

- Giấy vào lớp.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản sao sổ hộ khẩu hợp lệ.

7. Hội đồng tuyển sinh.

a) Hội đồng tuyển sinh:

 Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Bạch Thượng gồm:

- Bà: Bùi Thị Hương - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

- Bà: Đoàn Thị Lệ - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Bà: Hoàng Thanh Nga - Phó Hiệu trưởng  - Ủy viên.

- Bà: Nguyễn Thị Việt Hà - Tổ trưởng Tổ giáo viên MG - Thư ký.

- Bà Phạm Thị Bắc - Tổ Trưởng Tổ giáo viên Nhà trẻ - Ủy viên.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh:

- Thu và kiểm tra hồ sơ của trẻ.

- Xét tuyển, lập biên bản tuyển sinh, danh sách trẻ tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh.

8. Lịch tuyển sinh.

a) Đầu năm học:

- Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 04/8/2017: Nhà trường thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

- Xét tuyển: Hoàn thành trước ngày 05/9/2017.

b) Các thời điểm trong năm:

Nhà trường căn cứ vào số lượng trẻ đã tuyển của đơn vị, nhu cầu của phụ huynh và điều kiện trường lớp để tiếp tục tuyển sinh đảm bảo đủ số lượng được giao.

           Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của trường mầm non xã Bạch Thượng./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

            Bùi Thị Hương

 

 

mnbachthuong

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: