Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đạo Lý)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

KẾ HOẠCH SHCM CUM II- ĐỢT II- NĂM HỌC 2016-2017

Ngày : 16-02-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỤM SINH HOẠT CHUYÊN MÔN (II)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số 02/KH SHCM.CT

           Lý Nhân, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG ( CỤM II)

( Sinh hoạt chuyên môn lần 2, năm học 2016 - 2017)

 

Thực hiện Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học, chuyên đề và tham gia diễn đàn trên mạng ở các trường trung học; Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở các trường THCS; Cụm sinh hoạt chuyên môn (cụm II) cấp THCS xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trong các trường THCS thuộc cụm 2, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (HS).

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu

 Việc sinh hoạt chuyên môn cụm trường được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Xây dựng, triển khai, rút kinh nghiệm các chuyên đề được tiến hành nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG.

          1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 13h30 Chiều thứ Năm - ngày 23/3/2017 (tuần 4  tháng 3/2017).

          2. Địa điểm:

          2.1. Tại trường THCS Bắc Lý: Môn Toán, Vật Lý

          2.2. Tại trường THCS Chân Lý: Môn Công nghệ, Tin học, Hóa học.

          2.3. Tại trường THCS Đạo Lý: Môn Sinh học

          2.4. Tại trường THCS Nhân Nghĩa: Môn Ngữ văn

          2.5. Tại trường THCS Đức Lý: Môn Địa lý, Mỹ thuật (Thuộc tổ KHTN)

          2.6. Tại trường THCS Nhân Đạo: Môn Lịch sử, Giáo dục công dân

          2.7. Tại trường THCS Nhân Hưng: Môn Thể dục ( Thuộc tổ KHTN)

          2.8. Tại trường THCS Nhân Chính: Môn Âm nhạc ( Thuộc tổ KHXH)

3. Thành phần: Cán bộ quản lý và giáo viên các trường thuộc cụm II (gồm 08 trường THCS: Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Đạo Lý, Chân Lý, Đức Lý, Bắc Lý). Hiệu trưởng các trường lập danh sách cử giáo viến sinh hoạt theo môn.

                4. Nội dung sinh hoạt chuyên môn.

- Từ 13h30 đến 14h00: Công tác chuẩn bị

- Từ 14h00 đến 15h45: Đại diện các trường báo cáo các chuyên đề.

- Từ 15h45 đến 17h00: Thảo luận, trao đổi góp ý.

*Các báo cáo trình bầy tại buổi sinh hoạt:

Toán: THCS Bắc Lý, Đạo Lý, Nhân Hưng

Lý: THCS Bắc Lý, Nhân Chính, Đức Lý

Công nghệ: THCS Chân Lý, Nhân Nghĩa, Đạo Lý

Tin học: THCS Chân Lý, Nhân Nghĩa, Đức Lý

Hóa học: THCS Chân Lý, Nhân Nghĩa, Đức Lý

Sinh học: THCS Đạo Lý, Nhân Đạo, Nhân Chính

Ngữ văn: THCS Nhân Nghĩa, Nhân Chính, Bắc Lý

Lịch sử: THCS Nhân Đạo, Đạo Lý, Nhân Hưng

GDCD: THCS Nhân Đạo, Nhân Hưng, Đạo Lý

Địa lý: THCS Đức Lý, Bắc Lý, Chân Lý

Mỹ thuật: THCS Đức Lý, Bắc Lý, Chân Lý

Thể dục: THCS Nhân Hưng, Nhân Chính, Nhân Đạo

Âm nhạc: Nhân Chính, Nhân Đạo, Nhân Nghĩa

          * Phân công người chủ trì các môn: Hiệu trưởng trường đặt địa điểm các môn phân công tổ trưởng, tổ phó hoặc giáo viên có chuyên môn vững điều hành việc sinh hoạt chuyên môn.

(Lưu ý:

- CB, GV được phân công Chủ trì việc trao đổi, rút kinh nhiệm giờ dạy cử thư ký ghi Biên bản

- Môn hóa học đặt tại THCS Chân Lý do đồng chí Vũ Thị Kim Lan- Tổ trưởng tổ Sinh Hóa trường THCS Bắc Lý chủ trì)

          III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

          Giai đoạn 1: Từ 16/12/2016 đến 28/2/2017: các trường chỉ đạo triển khai các công việc sau:

1. Xây dựng các chuyên đề của từng môn, Mỗi môn ít nhất 01 chuyên đề ( 13 môn)

2. Thực hành các chuyên đề: Dạy, dự giờ, phân tích giờ dạy (Có thể nhiều lần, mỗi lần chỉ là một phần của chuyên đề).

3. Họp tổ, nhóm chuyên môn ( Khi đã thực hành xong các chuyên đề): Phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm chuyên đề.

4. Nộp hồ sơ chuyên đề về bộ phận tổ chức cụm 2 vào ngày 01/3/2017 (qua email c2bacly@hanam.edu.vn ), hồ sơ gồm: Nội dung chuyên đề; triển khai áp dụng; Biên bản họp đánh giá rút kinh nghiệm chuyên đề của tổ  chuyên môn.

          Giai đoạn 2:  Từ 1/3/2017:

          - Từ 1/3/2017 đến khi sinh hoạt chuyên môn cụm lần 2 (ngày 23/3/2017):  Bộ phận tổ chức cụm 2 tập hợp các chuyên đề và gửi về cho các trường THCS trong cụm, cán bộ quản lý các trường chuyển các chuyên đề cho các tổ, nhóm môn để tìm hiểu, nghiên cứu.

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm. ( Tiến trình như đã nêu trên)

          - Các trường chuẩn bị các chuyên đề báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên môn:

          + Trường THCS Bắc Lý: Môn Toán, Vật Lý, Ngữ văn, Địa, Mỹ thuật.

          + Trường THCS Chân Lý:Môn Công nghệ, Tin học, Hóa học, Địa lý, Mỹ thuật.

          + Trường THCS Đạo Lý: Môn Sinh học, Lịch sử, Toán, Công nghệ, GDCD.

          + Trường THCS Nhân Nghĩa: Môn Ngữ văn, Công nghệ, Hóa, Tin học, Âm nhạc.

          + Trường THCS Đức Lý: Môn Địa lý, Mỹ thuật, Vật lý , Hóa học, Tin học

          + Trường THCS Nhân Đạo: Môn Lịch sử, GDCD, Sinh học, Âm nhạc, Thể dục.

          + Trường THCS Nhân Hưng: Môn Thể dục, Lịch sử, Toán, GDCD.

           + Trường THCS Nhân Chính: Môn Âm nhạc, Vật lý, Ngữ văn, Thể dục, Sinh học.

Lưu ý: các trường chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ báo cáo (như đèn chiếu và các phương tiện khác) hoặc trực tiếp liên hệ với các trường đặt địa điểm sinh hoạt.

          Giai đoạn 3: Sau khi sinh hoạt chuyên môn cụm.

          - Các trường hoàn thiện các chuyên đề theo góp ý

          - Tham gia diễn đàn trên mạng.

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường trong cụm II phản ánh kịp thời với đồng chí Ngô Văn Hằng để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 

 - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                           

 - Các trường THCS cụm II (để phối hợp t/hiện); 

 - Lưu:

 

THAY MẶT CỤM II

Hiệu trưởng trường THCS Bắc Lý

 

 

 

 

Ngô Văn Hằng

 

           

                   

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: