Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/

CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Ngày : 13-11-2019

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Yên Bắc  
 Chương: 622  
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 10/QĐ-GD&ĐT ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bắc )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
     Đơn vị : đồng 
Số
TT 
Nội dung  Dự toán được giao 
1 2                                    3  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0
I  Số thu phí, lệ phí 0
1 Học phí 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
2 Chi quản lý hành chính 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0
1 Học phí 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.739.418.000
I Nguồn ngân sách trong nước 3.739.418.000
1 Chi sự nghiệp giáo dục THCS  3.739.418.000
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.701.918.000
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  37.500.000
                                                              Ngày 10 tháng 01 năm 2018
                                                            Thủ trưởng đơn vị

 

         Căn cứ  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
         Trường THCS Yên Bắc công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 như sau:
        Đơn vị : đồng
Số
TT 
Nội dung Dự toán năm 2018 ( Kể cả bổ sung ) Ước thực
hiện năm 2018
So sánh ( % )
Dự toán Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        217.635.000           217.635.000   0 0
I  Số thu phí, lệ phí        217.635.000           217.635.000   0 0
1 Học phí           217.635.000             217.635.000   0 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại        217.635.000           217.635.000   0 0
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo        217.635.000           217.635.000   0 0
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên           211.145.000             211.145.000   0 0
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên              6.490.000                6.490.000   0 0
2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 3.874.637.000 3.874.637.000    
I Nguồn ngân sách trong nước 3.874.637.000 3.874.637.000    
1 Chi quản lý hành chính 0 0    
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0 0    
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 0 0    
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
4 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 3.874.637.000 3.874.637.000    
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.848.547.000 3.848.547.000    
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  26.090.000 26.090.000    
                        Ngày 10 tháng 02 năm 2019
                  Thủ trưởng đơn vị
           
                     Phạm Tuấn Tú
           

 

 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị: Trường THCS Yên Bắc        
 Chương: 622        
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN  CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 21 /QĐ-GD&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2019 của Trưởng Phòng GD & ĐT  Duy Tiên  )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
                ĐV tính: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dung Số liệu báo cáo
 quyết toán
Số liệu quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa
A Quyết toán Thu      217.635.000           217.635.000   0 0
I  Số thu phí, lệ phí      217.635.000           217.635.000   0 0
1 Học phí        217.635.000             217.635.000   0 0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại      217.635.000           217.635.000       84.458.000        9.949.000  
1 Chi sự nghiệp Giáo dục & đào tạo      217.635.000           217.635.000       84.458.000        9.949.000  
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        211.145.000             211.145.000         84.458.000         8.365.000  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           6.490.000                 6.490.000           2.596.000         1.584.000  
2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  0 0 0 0
III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 0 0
1 Học phí 0 0 0 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.874.637.000 3.874.637.000 3.374.224.500 75.400.000
I Nguồn ngân sách trong nước 3.874.637.000 3.874.637.000 3.374.224.500 75.400.000
1 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         
2 Chi sự nghiệp giáo dục Mầm non 0 0 0 0
2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
3 Chi sự nghiệp giáo dục Tiểu học 0 0 0 0
3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         
4 Chi sự nghiệp giáo dục THCS + GDTX 3.874.637.000 3.874.637.000 3.374.224.500 75.400.000
4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.848.547.000 3.848.547.000 3.374.224.500 66.400.000
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  26.090.000 26.090.000   9.000.000
                        Ngày 10 tháng 02 năm 2019
                  Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
                 Phạm Tuấn Tú

thcsyenbac

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: