Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Đạo Lý)/tuyen sinh/

Quyết định thực hiện theo thông tư 36 năm học 2019-2020

Ngày : 23-08-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠO LÝ
Số: 40/QĐ-MNĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đạo Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế thực hiện công khai
Trường Mầm non xã Đạo Lý
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠO LÝ
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Giáo dục
số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng ngày
23/11/2012;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của
UBND tỉnh Hà Nam về việc chuyển đổi trường Mầm non bán công xã Đạo Lý
sang loại hình trường công lập;
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của
Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của
Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách
nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước
hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước,
các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ
có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục
và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với Trường Mầm non
xã Đạo Lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Trường Mầm non xã Đạo
Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Hằng

 

Vũ Thị Hằng

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: