Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Hợp Lý)/THƯ VIỆN/

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019

Ngày : 21-10-2018

 

      PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

    TRƯỜNG TH XÃ HỢP LÝ

            Số: 45/KH-THHL

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hợp Lý, ngày 6 tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Năm học 2018- 2019

        Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

        Căn cứ Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viên trường phổ thông; 

        Thực hiện công văn hướng dẫn về công tác thống kê, Kế hoạch -Tài chính, Thiết bị, Thư viện và CSVC năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

        Thực hiện kế hoạch số 35/KH-TH ngày 25 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học xã Hợp Lý;

        Căn cứ kết quả hoạt động thư viện trường học năm học 2017-2018 và tình hình thực tế, trường Tiểu học xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch thư viện trường học xuất sắc năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm tình hình

Nhà trường có 2 khu, cụ thể:

        1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

8

254

141

32

 

6

3

 

2

6

188

94

31

1

1

4

 

3

5

167

78

33

1

2

3

 

4

5

148

74

30

 

 

2

 

5

4

137

63

34

 

 

2

 

Cộng

28

894

450

32

2

9

14

 

       2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

           - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

          +Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24đ/c; CĐ: 11đ/c,THSP:02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c

        3. Cơ sở vật chất:

       Thư viện nhà trường đảm bảo thoáng, mát, đủ ánh sáng với tổng diện tích  200 m2/2 khu bao gồm:

       - Kho sách có 2 phòng với diện tích 25 m2 /phòng

- Phòng đọc học sinh là 2 phòng diện tích 50 m/phòng

- Phòng đọc giáo viên là 2 phòng diện tích 25 m2 /phòng

3.2. Trang thiết bị chuyên dùng:

- Có đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa bao gồm:

+ Giá sách: 6 chiếc

+ Giá treo tranh: 02 chiếc

+ Tủ chuyên dùng: 8 chiếc (tủ trưng bày: 04 chiếc; tủ báo: 2; tủ phích: 02 chiếc)

- Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.

- Có 1 máy tính có kết nối Internet tiện cho việc sử dụng phần mềm cập nhật hồ sơ mượn trả, thống kê thường xuyên học sinh, giáo viên đọc, mượn trả sách tại thư viện.

+ Có 5 máy tính có kết nối Internet giúp cho giáo viên và học sinh tra cứu các thông tin phục vụ cho nhu cầu dạy và học.

          +  Nhà trường có đủ 28 tủ thư viện lớp học, mỗi lớp 1 tủ.

  1. Thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi

          Công tác thư viện của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là lãnh đạo các cấp, lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đầu tư cơ sở vật chất, sách cũng như đồ dùng dạy học cho thư viện nhằm đáp ứng tốt cho công việc dạy và học.

          Cán bộ giáo viên của nhà trường tương đối ổn định về số lượng, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng hiểu biết.

          Nhà trường có các tủ sách gồm 3 bộ phận theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT với số lượng đầu sách tương đối nhiều. Học sinh toàn trường có đầy đủ sách giáo khoa. Thư viện trường có tủ sách giáo khoa  dùng chung.

           Về các loại sách: số lượng sách nghiệp vụ, sách tham khảo tương đối nhiều đầu sách, sách về các văn bản, nghị quyết của Đảng; sách về công cụ tra cứu, từ điển, các sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn... có tương đối đầy đủ. Sách truyện thiếu nhi cũng chiếm một số lượng lớn

đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các em.

b. Khó khăn

           Cán bộ phụ trách công tác thư viện không được đào tạo chính quy và còn phải kiêm nhiệm công tác văn thư nên rất vất vả.

 Hoạt động mượn sách của giáo viên và học sinh còn gặp những khó khăn nhất định: giáo viên, học sinh dạy và học cả ngày nên thời gian dành cho việc đọc sách ngay tại thư viện chưa nhiều. Nhiều đầu sách chưa đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.

 Học sinh còn nhỏ nên việc bảo quản sách chưa tốt.

 Do trường đóng trên địa bàn khu dân cư chủ yếu làm nghề nông, thu nhập thấp nên việc huy động tài chính cho hoạt động thư viện không được nhiều

          5. Tổng số sách báo tập chí trong thư viện

- Sách nghiệp vụ: 716 bản (17 bản/GV)

- Sách giáo khoa: 1858 bản (2 bản/HS)

- Sách tham khảo: 3580 bản (4 bản/HS)

- Báo tạp chí là: 1228 bản (1,3 bản/HS)

6. Tổng số độc giả

- Cán bộ giáo viên thường xuyên tới thư viện đọc sách và mượn sách là 41 đ/c đạt 100%.

- Học sinh đọc sách là 894 học sinh. Học sinh các khối lớp đọc sách tại thư viện góc lớp

Thư viện tổ chức cho mượn sách vào tất cả các buổi trong tuần.

B. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019

1. Nhiệm vụ chung

          - Xây dựng hệ thống thư viện thiết bị có đủ điều kiện cơ bản: cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức hoạt động.

          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện cho cán bộ thư viện.

          - Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm thư viện phục vụ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc; Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.

          - Tiếp tục phát huy mô hình thư viện lớp học, thư viện thân thiện trong

trường học thân thiện.

2. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện

2.1. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện
           - Triển khai thực hiện hoạt động thư viện năm học 2018 -  2019 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện trường học của cán bộ thư viện, sắp xếp, bố trí và quản lý cán bộ làm công tác thư viện theo đúng chức năng theo Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV, nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển thư viện trường học phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

 - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác hoạt động thư viện tích cực hiệu quả, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện thể hiện được nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển vốn tài liệu trong thư viện.

 - Lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quản lý chặt chẽ, đảm bảo vốn tài liệu và các tài sản thư viện; huy động và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, quỹ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.

 - Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện, đảm bảo nội quy, quy định về cho mượn sách.          

2.2. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện

 Trong năm học 2018 - 2019, chi hiệu quả bổ sung vốn tài liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thư viện trường học; mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa và các thiết bị phục vụ cho thư viện trường học bằng cách mua sắm bổ sung các loại sách, báo, tạp chí,…

a. Sách

         -  Sách giáo khoa: Đảm bảo 100 % số học sinh và giáo viên có đủ sách giáo khoa để học tập và giảng dạy.

-  Mua bổ sung các loại sách : Sách tham khảo về bồi dưỡng học sinh năng khiếu các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh lớp 1,2,3.
          -  Mua sách thiếu nhi đảm bảo mỗi em 1 bản; sách tham khảo (1 bản/ GV, dự trữ 1 bản / tên sách / môn tại Thư viện)
           - Mua bổ sung sách tác phẩm Kinh điển; tài liệu phục vụ cho công tác quản lý.

 - Phấn đấu bổ sung sách: 200 bản/năm.

  b. Báo, tạp chí
            - Đặt đủ các loại báo: Báo "Giáo dục thời đại" báo" Nhân dân".

          - Tạp chí “Toán tuổi thơ", "Văn học trẻ", "Thiếu niên Tiền Phong", “Tiếng Việt tuổi thơ; Tạp chí "Báo Hà Nam”

           - Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; ưu tiên xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh con hộ nghèo, học sinh con diện chính sách, phải đảm bảo chủ động về cơ số sách; bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện;  đặt đủ các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh.

          - Tổ chức phong trào "Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay" từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện.

           Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính nối mạng; cải tạo hệ thống quạt mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng khác.

           Nhân viên thư viện căn cứ vào tình hình thực tế để lập kế hoạch mua sắm bổ sung vào kho sách.

2. 3. Tổ chức chỉ đạo hoạt động thư viện

           - Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện đọc sách, báo: 100%

           - Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%

  - Số lượng học sinh đến thư viện đọc sách, báo,…: từ 80% trở lên.Tổ chức tốt Hội thi “Kể chuyện theo sách” cấp trường.

            - Tổ chức tốt “Ngày sách Việt Nam” năm 2019 cho học sinh toàn trường.

           - Xây dựng thư viện lớp học cho 28 lớp,

           - Đảm bảo thư viện hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

            - Nhân viên thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình dạy học, chủ đề chủ điểm học tập của từng khối lớp và tâm lý lứa tuổi học sinh.

          - Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ cộng tác viên thư viện, chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và cha mẹ học sinh nhằm huy động nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động thư viện.

          - Có lịch cụ thể phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách của giáo viên, học sinh. Đối với học sinh học 2 buổi/ngày, bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khoá biểu tối thiểu 1 tiết/tuần/học sinh (khối 1 vào thứ hai, khối 2 vào thứ ba, khối 3 vào thứ tư, khối 4 vào thứ năm, khối 5 vào thứ sáu, riêng cán bộ và giáo viên đọc sách tại thư viện trong các tiết học trống giờ và ngày thứ sáu hàng tuần.. Tăng cường hình thức cho mượn sách theo lớp, xây dựng tủ sách từng lớp.

         - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, ít nhất 1 tháng/1 lần cho giáo viên và học sinh ; vận động, hướng dẫn GV, HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, cán bộ thư viện thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách         

          - Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cho công tác hoạt động quản lý thư viện.

          - Tổ chức cho học sinh khai thác các dữ liệu phục vụ bồi dưỡng HS năng khiếu như (Giải Toán,Tiếng Anh qua mạng Internet, vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu).

          - Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100% học sinh có SGK.

          - Kết hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức cho học sinh kể chuyện theo sách dưới cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần (ít nhất 2 lần/tháng).

          - Biên soạn thư mục: 04 thư mục/ năm học.

2. 4. Công tác nghiệp vụ Thư viện

- Hồ sơ sổ sách: Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, đăng ký báo, tạp chí, sổ cho mượn sách của giáo viên, sổ cho mượn sách của học sinh, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi bạn đọc. Các loại hồ sơ cập nhật thường xuyên, bảo quản tốt.

- Bảo quản: Kiểm kê theo từng năm, thường xuyên thanh lọc tài liệu đã lạc hậu, cũ nát ra khỏi thư viện, bổ sung những tài liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Sắp xếp sách khoa học, đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản; thực hiện công tác kiểm kê 2 lần/năm.

- Xử lý nghiệp sách, báo, tạp chí: Cập nhật kịp thời tài liệu mới nhập về kho và làm các bước kĩ thuật nghiệp vụ cho sách mới.

2. 5. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện

          - Tham mưu với Lãnh đạo Nhà trường để tăng cường mua sắm những

trang thiết bị cần thiết cho cả khâu bảo quản và phục vụ, làm sao có được một phòng đọc tại chỗ và bổ sung nhiều loại sách báo có chất lượng cao. 

         - Đề xuất mua sắm bàn ghế cho phòng đọc thư viện đúng quy cách, tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học.

          - Trang bị máy tính có kết nối mạng Iternet cho thư viện, thuận tiện cho công tác quản lý thư viện cũng như phục vụ bạn đọc.

2. 6. Đối với nhân viên Thư viện
          - Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện đúng theo quy định; thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật và nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập và xuất sách khỏi thư viện.

          - Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, bảo quản thư viện chặt chẽ; đơn giản hoá các thủ tục cho mượn ... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

          - Cán bộ thư viện cần chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.   

           - Hình thành mạng lưới cộng tác viên của thư viện để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản sách báo, tài liệu.
          - Hàng tháng, định kỳ đánh giá về kết quả hoạt động thư viện nhất là công tác đọc sách các lớp và của giáo viên, có hình thức để khích lệ việc đọc sách của học sinh.
          - Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện.
          2.7. Công tác tham mưu, phối hợp

- Tham mưu với Ban lãnh đạo Nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động năm học cho thư viện, kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa của thư viện. Đồng thời tham mưu đề xuất xây dựng nguồn kinh phí để mua sắm, bổ sung trang thiết bị, máy tính, tài liệu, thiết bị dạy học cho thư viện. Tham mưu với Hiệu trưởng để ra quyết định thành lập các tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên và học sinh.

- Phối hợp với giáo viên để nắm bắt nhu cầu về tài liệu cũng như thiết bị và đồ dùng dạy học.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và Đội TNTP tổ chức các phong trào, các buổi giới thiệu sách: kể chuyện theo sách, làm theo sách, ngày hội đọc sách,…

- Phối hợp với Đội TNTP làm công tác phát thanh măng non về tuyên truyền, giới thiệu sách vào giờ ra chơi và thứ hai hàng tuần.

Trên đây là kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2018 - 2019. Tổ công tác thư viện của nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường để thư viện của trường được cấp trên công nhận “Thư viện Tiên tiến”.

   Nơi nhận:                                                                       

- HT, TPT, BĐDCMHS;                                                                                                     

- Lưu: VT, TV.  

                                                                                                                       

                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                       CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

 

                               Nguyễn Thị Xuân                                            Dương Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

9

2018

- Cho học sinh nghèo, diện chính sách mượn SGK.

- Cho CB, GV, NV và HS mượn SGK, STK,…

- Bổ sung sách cho thư viện.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thư  viện năm học 2018 - 2019.

- Kế hoạch huy động sách trong năm học.

- Kế hoạch hoạt động thư viện lớp học.

- Sắp xếp lại kho sách, xếp sách lên giá

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường, hình thành văn hóa đọc trong nhà trường.

 

 

 

 

01/09/2018

Đến

30/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

10

2018

- Tiếp tục sắp xếp lại kho sách, xếp sách lên giá

- Bổ sung, cập nhật các loại hồ sơ.

- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức bổ sung sách cho thư viện, trước hết ưu tiên bổ sung SGK, STK trong danh mục STK do bộ GD và ĐT quy định.

- Thực hiện việc xử lí kỹ thuật sách, báo, tài liệu trong thư viện.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

 

 

1/10/2018

Đến

30/10/2018

 

 

 

 

CBTV

 

  11

2018

 

- Giới  thiệu thư mục

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Theo dõi giáo viên sử dụng tài liệu, sách báo.

- Tiếp tục bổ sung và xử lí kỹ thuật tài liệu mới  bổ sung đủ số lượng theo tiêu chuẩn thư viện xuất sắc.

- Bổ sung,  hướng dẫn học sinh sách giáo khoa, sách bài tập, STK phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

 

1/11/2018

Đến

31/11/2018

 

 

 

 

CBTV

 

12

2018

- Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lí kỹ thuật.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Giới thiệu SGK, STK phục vụ học kỳ II, tổ chức cho HS mượn sách trong thư viện, đồng thời hướng dẫn vận động HS dùng lại SGK cũ.

- Kiểm kê kho sách thư viện.

- Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện, trường học phục vụ học kỳ I.

- Giới thiệu sách: “Kể chuyện Bác Hồ”

- Nhập sách vào phần mềm thư viện.

 

 

 

 

1/12/2018

Đến

30/12/2018

 

 

 

 

CBTV

 

1

2018

- Tiếp tục cho mượn SGK, sách STK bổ trợ, các sách bài tập, vở bài tập phục vụ cho học kỳ II.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc phong trào đọc sách

- Tiếp tục xử lí kỹ thuật tài liệu

 

 

01/1/2019

Đến

30/1/2019

 

 

CBTV

2

2019

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và phát triển phong trào đọc sách.

- Tiếp tục cho học sinh mượn sách giáo khoa phục vụ HKII.

- Vào các loại sổ theo đúng qui định.

- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

01/02/2019

Đến

28/02/2019

 

 

 

 

 

CBTV

3

2019

- Cập nhật hồ sơ thư viện.

- Biên soạn thư mục.

- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

- Đón đoàn KT chéo hoạt động  NGLL, y tế, thư viện trường học.

 

01/03/2019

Đến

30/03/2019

 

 

 

 

CBTV

4

2019

- Tổ chức "Ngày sách Việt Nam năm 2019"

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Thực hiện mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

1/04/2019

Đến

30/04/2019

 

 

 

CBTV

5

2019

- Chuẩn bị kế hoạch, dự trù bổ sung sách Giáo khoa và Tham khảo năm học 2019-2020.

- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ để xây dựng Tủ sách dùng chung.

- Làm báo cáo tổng kết hoạt động của thư viện năm học 2018-2019.

- Chuẩn bị kế hoạch thu hồi sách giáo khoa và sách tham khảo GV mượn cuối năm 2018-2019.

- Tiến hành thu hồi sách cho mượn.

- Kiểm kê kho sách.

- Đón Đoàn Kiểm tra của Sở về kiểm tra công nhận thư viện Tiên tiến.

- Lên kế hoạch bảo quản sách trong hè, tổ chức mạng lưới cộng tác thư viện để đóng, bọc lại sách, sắp xếp lại kho thư viện.

 

 

 

1/05/2019

Đến

31/05/2019

 

 

 

 

CBTV

 

TH HỢP LÝ

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: