Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Duy Minh)/NĂM HỌC 2019-2020/

Quyết định Ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học

Ngày : 23-10-2019

                PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THCS DUY MINH                                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                Số: 156 /QĐ-THCSDM                                                   Duy Minh, ngày 23 tháng 10  năm 2019

 

 

                  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DUY MINH

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT Hà Nội ngày 12/4/ 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc đạo đức và ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2019. 

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Duy Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           ( đã ký)

 

                                                                                                                                 Nguyễn Ngọc Khiêm

thcsduyminh

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: