Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Biên bản tổng kết công tác tuyển sinh

Ngày : 18-08-2019

  PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ VĂN LÝ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
 
 
   

 

                                                                                                                    

BIÊN BẢN

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm:  Văn phòng trường Mầm non xã Văn Lý

Thành phần tham dự :

* Chủ trì (chủ toạ): Bà Lê Thị Vượng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

* Thư ký

- Bà Phạm Thị Biên, Tổ phó chuyên môn Nhà trẻ, Thư ký;

* Thành viên:

- Bà Hoàng Thị Minh Hải, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thiểm  Phó hiệu trưởng, Ủy viên

- Bà: Mai Thị Huê Tổ trưởng CM NT,Ủy viên;

- Bà: Mai Thị Mậm Tổ trưởng CM MG,Ủy viên;

- Bà Thiều Thị Hường- Tổ phó CMMG - Ủy viên;

- Bà Đào Thị minh,  Kế toán, ủy viên

Nội dung:

1. Kiểm tra danh sách học sinh mới tuyển trong địa bàn:

- Tổng số trẻ: 45

+ Trong đó: Nam: 29,  Nữ: 16

2. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh:

- Tổng số: 45

          + Trong đó: Nam: 29 ; Nữ: 16

- Số có giấy khai sinh hợp lệ: 45

- Số trong địa bàn: 45

- Số ngoài địa bàn: 0

3. Tổng số học sinh được tuyển

Căn cứ vào kế hoạch huy động trẻ, Hội đồng Tuyển sinh đã thống nhất kết quả như sau:

- Tổng số trẻ mới nhập học: 45

          + Trong đó: Nam: 29; Nữ: 16

- Số có giấy khai sinh hợp lệ: 353 (NT, MG)

- Số học đúng độ tuổi: 353

- Số ngoài địa bàn: 0

- Số khuyết tật: 0

* Số học sinh nhà trẻ mới tuyển năm đầu 45 cháu.

4. Lập danh sách và biên chế theo nhóm, lớp:

Căn cứ vào số học sinh được tuyển, Hội đồng tuyển sinh thống nhất biên chế thành 4 nhóm trẻ và 12 lớp mẫu giáo (Có  danh sách kèm theo)

Biên bản này đã được toàn thể thành viên Ban Tuyển sinh nhất trí thông qua vào hồi 16h ngày 16/8/2019./.

Nơi nhận:                                                                                        

- Phòng GD&ĐT để b/c;

- UBND xã để b/c;

- Lưu: VP trường MN.


            CHỦ TỌA                                                                THƯ KÝ                                                                                                                        

 

 

Lê Thị Vượng                                                         Phạm Thị Biên                                                                                                      

 

                                                    

 

 

 

 

mnvanly

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: