Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Đạo Lý)/tuyen sinh/

Kế hoạch công khai thực hiện Thông tư 36 năm học 2019-2020

Ngày : 23-08-2019

1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN
TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠO LÝ
Số: 41/KH-MNĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đạo Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
Năm học 2019-2020
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Điều lệ trường mầm non được ban hành theo Văn bản hợp nhất số
04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và
đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân;
- Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Căn cứ Căn cứ công văn số 1391/QĐ- UBND Ngày 19/7/2019 của
UBND tỉnh Hà nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 –
2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hà nam
- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về
việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12
năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường mầm non Đạo Lý xây dựng kế
hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
II. Mục tiêu thực hiện công khai
- Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính
tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và nâng
cao hiệu quả giáo dục.
- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng nguồn ngân sách nhà
nước cấp, các nguồn đóng góp tự nguyện từ cha mẹ trẻ đảm bảo khách quan,
chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng một tập thể dân chủ,
đoàn kết.
- Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phấn đấu vươn
lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, nhân
viên, cha mẹ học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ
ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.
2
- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục
thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để cha
mẹ trẻ, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá
nhà trường theo quy định của pháp luật.
III. Các nội dung thực hiện công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà nhà trường thực hiện; kết
quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm
sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường (theo Biểu mẫu 01).
b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm,
lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em
khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm
tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các
chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (theo Biểu
mẫu 02).
c) Kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt
được qua các mốc thời gian.
d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài,
kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em;
số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên
một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu
so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc
lớp (theo Biểu mẫu 03).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức
danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 04).
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng;
hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và
2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính
a) Tình hình tài chính của nhà trường:
Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công
khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách,
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
3
có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có
nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của
nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự
toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các
biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy
định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các
khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng
chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước
ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất,
bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng,
sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và
miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo
quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và
kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
IV. Về hình thức và địa điểm, thời điểm công khai
a) Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hằng
năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học
hết học kỳ I hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
b) Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời
điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học, hết học kỳ I hoặc
khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày
liên tục kể từ ngày niêm yết.
c) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ
trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em
trước khi nhà trường tuyển sinh đầu năm học.
d) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ trước khi tổ chức họp cha mẹ
trẻ vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và
giáo dục tại nhà trường.
V. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

1.1. Tổ chức triển khai qui chế công khai theo Thông tư 36/2017-TTBGD&ĐT đến hội đồng trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ…
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức
4
và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác
công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai
của nhà trường, của các cấp.
- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của
nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ xem.
+ Đưa lên website của nhà trường.
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Thị Hằng Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Bích Lệ CTCĐ Phó ban
3 Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng Phó ban
4 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ trưởng CMMG Thành viên
5 Nguyễn Thị Anh Tổ phó CMMG Thành viên
6 Trương Thị Xuân Tổ trưởng CMNT Thành viên
7 Trần Thị Thúy Tổ phó CMNT Thư ký
8 Đào Thị Linh Kế toán Thành viên

2. Trách nhiệm của các thành viên
- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của
trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông
tin, số liệu kê khai các biểu mẫu 01, 02, 03, 04 báo cáo nội dung công khai:
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công
khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính theo
biểu mẫu 02, 03 đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai
trước tập thể nhà trường, cha mẹ trẻ và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào
tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch;
- Ban Thanh tra nhân dân giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn
thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020
của trường Mầm non xã Đạo Lý. Yêu cầu các bộ phận trong Ban chỉ đạo và toàn
5
thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp
thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Hằng

 

Vũ Thị Hằng

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: