Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Tiểu học Phù Vân)/Tin bài/

Tin về tuyển sinh năm học 2019-2020:

Ngày : 21-08-2019

Tin về tuyển sinh năm học 2019-2020:

Thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của nhà trường đã được phòng Giáo dục và Đào thành phố Phủ Lý phê duyệt. Trường Tiểu học Phù Vân đã tiến hành tổ chức tuyển sinh theo đúng hướng dẫn tại Kế hoạch số 360/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Phủ Lý; công văn số 458/PGD&ĐT ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

          Cụ thể:

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 90/KH-THPV                                          Phù Vân, ngày 15 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

Năm học 2019-2020

 
   

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 360/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Phủ Lý;

Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Phù Vân đã được lãnh đạo UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phê duyệt và giao chỉ tiêu;

Trường Tiểu học Phù Vân lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích yêu cầu .

          - Tuyển sinh số trẻ 6 tuổi sinh năm 2013 trở về trước trên địa bàn xã Phù Vân từ thôn 2 đến thôn Lê lợi theo tổng số điều tra và theo Kế hoạch phát triển năm học nhà trường đã xây dựng.

- Thời gian tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo đúng Kế hoạch số 360/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Phủ Lý;

- Hội đồng tuyển sinh làm việc nghiêm túc, đúng quy chế.

II. Nội dung :

          1. Công tác chuẩn bị :

          - Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020 theo Quyết định của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

          - Báo cáo và gửi thông báo tuyển sinh, danh sách tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tới Ủy ban nhân dân xã để chỉ đạo.

          2. Thời gian và nội dung làm việc :

        - Ngày 25 tháng 6 năm 2019 thông báo về việc tuyển sinh năm học 2019-2020 trên đài truyền thanh của xã.

          - Ngày 28 tháng 6 năm 2019 niêm yết danh sách tuyển sinh tại UBND xã và khu vực trường.

          - Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng  7 năm 2019, thời gian làm việc: Sáng 7giờ00 phút đến 10giờ30 phút; chiều 14 giờ đến 17 giờ.

          - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phổ biến cách thức và yêu cầu khi tuyển sinh.

          - Thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1: Ngày 15 tháng 7 năm 2019.

          - Địa điểm làm việc : Văn phòng trường Tiểu học Phù Vân.

          3. Kế hoạch cần tuyển :

- Tổng điều tra từ thôn 2 đến thôn Lê Lợi : 161, trong đó: Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã: 154; trẻ có hộ khẩu tạm trú: 07

- Theo Kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt cần tuyển: 140 học sinh

- Số lớp : 4 lớp (bình quân HS: 140/4 lớp = 35,0 HS

 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý

- Lưu VT

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 Lê Thị Mỹ Thủy

  PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91 /TB-THPV

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2019-2020

- Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Phủ Lý;

- Thực hiện Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Phù Vân đã được lãnh đạo UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phê duyệt và giao chỉ tiêu;

Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Phù Vân xin trân trọng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh học sinh của xã Phù Vân về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

I.Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

II. Đối tượng tuyển sinh:

          1. Trẻ có độ tuổi sinh từ năm 2013 trở về trước, hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn xã Phù Vân từ thôn 2 đến thôn Lê Lợi.

          2. Trẻ đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung tại các trường Mầm non.

III. Thời gian tuyển sinh:

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (thứ Hai) đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2019 (thứ Năm)  nhà trường sẽ làm các thủ tục nhận hồ sơ theo quy định.

Buổi sang: Từ 7h30  - 10h30

Buổi chiều: Từ 14h30-17h00

IV. Hồ sơ tuyển sinh:

1. Đơn xin vào học (theo mẫu) do cha mẹ học sinh đứng tên.

2. Có 2 bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu)

3. Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non.

4. Bản sao sổ hộ khẩu

Lưu ý: Đơn xin học + túi hồ sơ (Mẫu chung của Phòng GD&ĐT, có tại nhà trường).

V. Địa điểm thu hồ sơ: Văn phòng nhà trường

          Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Phù Vân trân trọng thông báo các bậc phụ huynh học sinh có con em thuộc đối tượng tuyển sinh bố trí thời gian, tới trường nhập học cho con em mình theo đúng thời gian quy định.

                                                         Phù Vân, ngày 20 tháng 6 năm 2019

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                             Lê Thị Mỹ Thủy                       

THPHUVAN

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

Văn bản mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: