Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Đạo Lý)/tuyen sinh/

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Ngày : 20-08-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ

 

 
 
 

 

 

Số:  23   /KH-MNĐL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

           Đạo Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

                                               KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

         
              Căn cứ công văn số 1391/QĐ- UBND Ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Hà nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ vào công văn Hướng dẫn số 1316/ PGDĐT-GDMN ngày 26/7/2019 của phòng GD ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trường mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ văn bản số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập số trẻ trên địa bàn xã và tình hình thực tế cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2019 - 2020, trường mầm non xã Đạo Lý xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp, 100% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.

Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp theo điều lệ trường mầm non.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho cha mẹ trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật; Đ/c Phụ trách nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

- ¦u tiªn huy ®éng sè trÎ Nhà trẻ, Mẫu giáo trong xã theo kế hoạch.

- §¶m b¶o qui ®Þnh vÒ sè trÎ/ Líp  vµ  sè c«/trÎ.   

- §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho c¸c ch¸u, ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ch¨m sãc nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc trÎ theo ch­¬ng tr×nh GDMN.

 II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

*Dự kiến số trẻ tuyển sinh năm học 2019 -2020

- Trẻ nhà trẻ : 68/273 cháu = 24,9%

    - Trẻ mẫu giáo: 313/ 313 cháu = 100%

Trong đó : MG 3 tuổi = 83 cháu

                                                 MG 4 tuổi  =  114cháu

                                                 MG 5 tuổi = 116 cháu

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Những trẻ sinh từ năm 2014 đến năm 2018 sống trên địa bàn xã Đạo Lý

- Học sinh nhà trẻ: Là những trẻ từ 24 tháng đến dưới 36 tháng tuổi.
         - Học sinh mẫu giáo: Trẻ từ 36 tháng tuổi đến 5 tuổi (tức là trẻ sinh năm 2014, 2015, 2016).

2. Thời gian tuyển sinh

Nhà trường liên tục tuyển sinh các bé Tõ ngµy 01/8/2019 ®Õn ngµy 13/8/2019: Cha mẹ trẻ ®Õn v¨n phßng nhµ tr­êng nhËn hå s¬ ®¨ng ký häc cho con.

 (S¸ng tõ 7h30p ®Õn 10h30p, chiÒu tõ 14h30p ®Õn 16h30p)

Tõ ngµy 13/08 / 2019 trẻ đến lớp theo quy định của nhà trường.

 L­u ý: Nhµ tr­êng kh«ng nhËn trÎ vµo líp khi ch­a có tên trong danh sách của nhà trường gửi về lớp.

 3. Địa điểm tuyển sinh:
           - Trường mầm non xã Đạo Lý khu Vũ Xá và khu An Đồng. 

* Trường khu Vũ Xá:

Trẻ nhà trẻ  từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi nhận hồ sơ  đăng ký nhập học lớp cô Huê , cô Thu  gồm những trẻ có thường trú ở thôn  Sàng + Quan Nhân.

Mẫu giáo: A3 tuổi cô Trương Thị Hòa phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2016 thường trú Vũ Xá  + Thọ Lão.

Mẫu giáo: B3 tuổi cô Phan Thị Hồng Huệ phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2016 thường trú thôn Sàng + Quan Nhân.

Mẫu giáo: A4 tuổi cô Nguyễn Thị Anh phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2015 thường trú Thôn Sàng  + Thọ Lão.

Mẫu giáo: B4 tuổi cô Nguyễn Thị An phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2015 thường trú thôn Quan Nhân + Vũ Xá.

Mẫu giáo: A5 tuổi cô Vũ Thị Chinh + Hoa phụ trách gồm nhứng trẻ sinh năm 2014 thường trú ở thôn Sàng.

Mẫu giáo: B5 tuổi cô Nguyễn Thị Đường + Hòa phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Vũ Xá, Thọ Lão.

Mẫu giáo: C5 tuổi cô Dương Thị Thủy + Hằng phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Vũ Xá và Quan Nhân.

* Trường khu An Đồng:

Trẻ nhà trẻ  từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi nhận hồ sơ đăng ký nhập học lớp cô Xuân + Lương gồm những trẻ có thường trú ở Thôn An Đồng + Đồng Vũ.

Mẫu giáo: C3 tuổi cô Phạm Thị Xuyên phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2016 thường trú ở Thôn An Đồng + Đồng Vũ.

Mẫu giáo: C4 tuổi cô Phạm Thị Lan Hương phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2015 thường trú ở Thôn An Đồng + Đồng Vũ.

Mẫu giáo: D5 tuổi cô Nguyễn Thị Ánh phụ trách gồm những trẻ sinh năm 2014 thường trú ở Thôn An Đồng, Đồng Vũ.

4.  Hồ sơ tuyển sinh: gồm
          1 Đơn xin học (Do cha mẹ trẻ viết).
          - 2 Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Sổ hộ khẩu phô tô có công chứng.
          5. Điều kiện dự tuyển:
          * Có đủ hồ sơ hợp lệ.
          * Đúng độ tuổi qui định.
          * Có hộ khẩu thường trú thuộc xã Đạo Lý
          Trường hợp mới chuyển đến có đơn xác nhận của địa phương.

III. Thành lập và phân công từng thành viên Hội đồng tuyển sinh, qui trình nhận, kiểm tra hồ sơ:

* Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường mầm non xã Đạo Lý năm học 2019- 2020, gồm:

1. Bà Vũ Thị Hằng, Phụ trách trường, Chủ tịch Hội đồng;

2. BàNguyễn Thị Bích Lệ, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó hiệu trưởng - Ủy viên

4. Bà Trần Thị Thúy - Thư ký hội đồng, Thư ký;

5. Bà Nguyễn Thị Anh , Tổ phó CMMG, Ủy viên;

6. BàTrương Thị Xuân,Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ, Ủy viên;

7. BàNguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng CMMG, Ủy viên;

8. Bà Đào Thị Linh,  Kế toán, ủy viên.

          * Ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c thµnh viªn héi ®ång tuyÓn sinh:

TSTT

Họ và tên

Nhiệm vụ

11

- Vũ Thị Hằng

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

- Thông báo trên loa đài của xã.

22

- Nguyễn Thị Bích Lệ

- Nguyễn Thị Anh

- Nhận hồ sơ theo đúng yêu cầu.

- Trực tại khu văn phòng khu Vũ Xá

33

- Nguyễn Thị Hà

- Nguyễn Thị Thu Hằng

 - Nhận hồ sơ theo đúng yêu cầu.

 - Trực tại khu An Đồng

* Chế độ báo cáo:

- Các thành viên trong ban tuyển sinh có trách nhiệm báo cáo tình hình tuyển sinh cụ thể tới đ/c Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các uỷ viên trong Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo ké hoạch đề ra, đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu

- Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã.

- Nhà trường phối hợp với UBND xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong thôn xóm về công tác tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyển sinh theo quy định.

Kế hoạch này đã được thông qua lãnh đạo trường.

 

Nơi nhận:                                                                     TM. BAN GIÁM HIỆU

- Các ủy viên hội đồng tuyển sinh (p/h tực hiện);                                     HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VP.                           

                                                                                                  

 

                                                                        Vũ Thị Hằng

 

Vũ Thị Hằng

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: