Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đạo Lý)/CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH MỘI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG... NĂM HỌC 2016-2017

Ngày : 20-10-2016

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:     /KH-THCS

                         Đạo lý, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.”

Năm học 2016-2017

 

 
 

 

 

 

    - Căn cứ nghị quyết 442 –NQ –CĐGD ngày 01 tháng 11 năm 2007 của công Đoàn Giáo dục Việt Nam phát động cuộc vận động “Mối thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,tự học và sáng tạo”.

    -Căn cứ quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008  ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

    -Căn cứ công văn số 374/2008-CĐN ngày 08/09/2008 hướng dẫn công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo ”.

          - Caên cöù keá hoaïch lieân tòch cuûa sôû GD&ÑT vaø Coâng ñoaøn Giaùo duïc tænh Haø Nam soá 110/KH-SGÑT-CÑGD ngaøy 23/10/2010. Veà vieäc tieáp tuïc ñaåy maïnh vaø naâng cao hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng Moãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”.

       - Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong năm học 2016 - 2017;

       - Công văn số 1332/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017;

       - Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

         - Thực hiện Hướng dẫn số 649/PGDĐT-THCS ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS;

    - Caên cöù vaøo keá hoaïch cuûa phoøng GD&ÑT huyeän Lyù Nhaân soá 92/QÑ-GD&ÑT ngaøy 01/03/2010 veà vieäc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Moãi  thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo” .

    - Caên cöù keát quaû thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2015  – 2016. Tröôøng THCS Ñaïo Lyù xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Moãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”  naêm hoïc 2016 – 2017 nhö sau:

 

I. MUÏC ÑÍCH - YÙ NGHÓA

          Tổ chức thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Moãi  thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo” nhằm  laøm cho ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù giaùo duïc nhaän thöùc saâu saéc nhöõng noäi dung cô baûn vaø yù nghóa veà “Taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo” cuûa moãi thaày, coâ giaùo trong hoaït ñoäng giaùo duïc. Taïo söï chuyeån bieán maïnh meõ trong ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc veà yù thöùc tu döôõng, reøn luyeän ñaïo ñöùc caùch maïng, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, thöôøng xuyeân töï hoïc ñeå naâng cao trình ñoä chính trò, chuyeân moân, nghieäp vuï vaø saùng taïo trong caùc hoaït ñoäng giaùo duïc vaø quản lyù giaùo duïc, goùp phaàn ñoåi môùi maïnh meõ söï nghieäp giaùo duïc ñaùp öùng yeâu caàu coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá.

Phối hợp việc thực hiện hai cuộc vận  động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường để cụ thể hoá, sáng tạo phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt - Học tốt”.

 

 

II.  YEÂU CAÀU THÖÏC HIEÄN

- Toå chöùc trieån khai cuoäc vaän ñoäng “Moãi  thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo.” thaønh phong traøo saâu roäng, thieát thöïc, hieäu quaû trong ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù trong tröôøng hoïc.

Chính quyền  phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực hiệu quả. Mỗi thầy, cô giáo phải tự xem xét cá nhân mình để thấy được những điểm mạnh để phát huy, những hạn chế tồn tại cần khắc phục xây dựng kế hoạch cho mình phấn đấu tự hoàn thiện.

Gắn cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” với các phong trào thi đua của ngành, của trường như phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm viêc nhà”, Phong trào xây dựng: “Gia đình văn hoá”, Cuộc vận động: “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ... Gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 tại đơn vị. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức cuộc vận động có hiệu  quả.

III. NOÄI DUNG CUOÄC VAÄN ÑOÄNG

            Nhaø tröôøng keát hôïp vôùi Coâng ñoaøn xaây döïng tieâu chuaån veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, tinh thaàn töï hoïc vaø tính saùng taïo cuûa moãi nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù theo ñònh höôùng sau:

 

1. Về tấm gương đạo đức nhà giáo:

Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước... và nhận thức đúng đắn về chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ thầy giáo, cô giáo với các bậc phụ huynh với nhân dân và với học sinh ...

Thầy giáo, cô giáo phải thể hiện tình yêu thương đối với học sinh, thể hiện tấm lòng yêu mến trẻ, tình thương bao dung cao cả, trách nhiệm cao cả của nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc trẻ...

Xây dựng mối quan hệ vững chắc đối với đồng chí, đồng nghiệp: Đoàn kết, than ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, trong cuộc sống để cùng nhau tiến bộ...

Đối với công việc được giao: Cần tận tuỵ trung thực, yêu nghề mến trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc làm việc khoa học đạt hiệu quả cao (Trong công tác chủ nhiệm, giảng dạy, vận hành các loại hồ sơ sổ sách...)

Đối với bản thân: Nêu cao tinh thần “Tự phê bình và phê bình” trong cuộc sống và quan hệ công tác, có uy tín, có danh dự đối với tập thể nhà trường, học sinh và nhân dân...

 

2. Về tự học của nhà giáo:

Thường xuyên học tập và không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện để  nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... Để đáp ứng chương trình, nội dung phương pháp dạy học mới.

Khắc phục khó khăn có kế hoạch tự học, tự rèn luyện có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt...

Về tự học của cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, vừa là quá trình tự hoàn thiện mình vừa là nêu gương cho người học...

3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

Giáo viên luôn luôn có ý thức tìm tòi, cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Tích cực nghiên cứu và làm đồ dùng dạy học, sử dụng thiết bị được áp dụng vào nội dung cụ thể từng bài dạy để học sinh tiếp thu kiến thức có hiệu quả.

Sáng tạo trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục tại lớp, nhóm và đơn vị nhà trường.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục bao gồm quản lý đội ngũ, quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường mối quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

 

IV. PHAÂN COÂNG TRAÙCH NHIEÄM

          Căn cứ vào quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo của Hiệu trưởng, ban chỉ đạo cuoäc vaän ñoäng Moãi  thaày  coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”. phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên như sau :

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Công việc được giao

1

 

Phạm Ngọc Tuấn

Hiệu trưởng

Tr­ưởng ban.

Phụ trách chung

2

 

Trương Ngọc Huỳnh

Chủ tịch CĐ

Phó ban

Tuyên truyền – Kiểm tra

3

Lương Thị Châm

Tổ trưởng KHTN

Uỷ viên

Phụ trách công tác Đạo đức nhà giáo

4

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng KHXH

Uỷ viên

Phụ trách công tác Tự học của nhà giáo

5

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó tổ KHXH- Thư ký Hội đồng

Uỷ viên

Thư ký

6

Vũ Quang Bích

Tổ phó tổ KHTN

Ủy viên

Phụ trách công tác Tự học của nhà giáo

7

Nguyễn Đông Sang

Bí thư Đoàn -

Ủy viên

Phụ trách công tác Sáng tạo của nhà giáo

 

V. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

      1. Chỉ tiêu phấn đấu:

        - Tập thể trường xếp loại Tốt đạt 38/40 điểm cả 4 nội dung.

        - Cá nhân đạt 32/32(100%) loại khá trở lên trong đó loại tốt chiếm 70%.

2. Biện  pháp thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua nói trên giữa Công đoàn - Nhà trường, ký cam kết với từng cá nhân trong việc thực hiện.

- Gắn công tác thi đua của các tổ, khối chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ, coi thi và chấm thi.

- Các tổ, khối chuyên môn trong toàn Trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.

- Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện  kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo học kỳ và năm học.

- Ban chấp hành công đoàn chủ động và là lực lượng quan trong phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên cổ động, đôn đốc thực hiện.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Công Đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; tổ chức sơ kết thi đua  vào các đợt sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học và tổng kết cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

Hiệu trưởng nhà trường, Công đoàn tổ chức cho giáo viên thảo luận đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả tại đơn vị trường. Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: Thông qua các kỳ họp, các đoàn thể, các đợt thi đua trong năm học (20/11, 8/3, 19/5...) Luôn nhắc nhở cán bộ giáo viên có ý thức thực hiện và tuyên truyền các cuộc vận động.

Sơ kết tổng kết năm học: Mỗi giáo viên và cán bộ quản lý phải tự kiểm điểm và liên hệ bản thân, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, kiểm điểm cá nhân về các nội dung: đạo đức, tự học, và sáng tạo trước tổ chuyên môn và hội đồng nhà trường để tập thể cán bộ giáo viên tham gia góp ý...

Trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhà trường tổ chức toạ đàm, trao đổi giới thiệu gương nhà giáo điển hình về đạo đức tự học và sáng tạo. Đồng thời sơ kết cuộc vận động để tổng hợp kết quả và thành tích.

 

VII. KEÁ HOAÏCH THÖÏC HIEÄN

* Tháng 9 năm 2016

- Xây dựng  kế hoạch thực hiện cuộc vận động. (Hiệu trưởng)

- Học tập và quán triệt các chỉ thị văn bản của ngành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với cuộc vận động. (Hiệu trưởng)

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. (Hiệu trưởng)

- KiÖn toµn ban chØ ®¹o c¸c cuéc vËn ®éng n¨m häc 2015-2016.(Hiệu trưởng)

- Tổ chức triển khai kí cam kết thực hiện cuộc vận động, đăng kí nội dung đổi mới phương pháp quản lý và dạy học.(Hiệu trưởng; BCHCĐ)

- Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập và làm theo tầm gương đạo đức  Hồ Chí Minh”, các nội dung về quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.(Hiệu trưởng; BCHCĐ)

 

* Tháng 10 năm 2016

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và

bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp của học sinh”.(Hiệu trưởng; BCHCĐ)

- Triển khai làm và treo băng zôn khẩu hiệu tại trường học: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. (BCHCĐ)

        - Phát động phong trào hội học - hội giảng, viết SKKN.

- Ban gi¸m hiÖu phèi hîp víi C«ng ®oµn vµ c¸c toµn thÓ tæ chøc diÔn ®µn, trao ®æi vÒ tr¸ch nhiÖm, c¸c biÖn ph¸p vµ h×nh thøc tham gia c¸c cuéc vËn ®éng trong n¨m häc 2016-2017. (Hiệu trưởng)

 

* Tháng 11 năm 2016

-  Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động. (Hiệu trưởng; BCHCĐ)

- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,  nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh. (Hiệu trưởng; BCHCĐ)

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.(Hiệu trưởng)

- Tổ chức tập huấn ,động viên cho giáo viên đi hội giảng cấp huyện.

 

* Tháng 12 năm 2016

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động. (Hiệu trưởng)

- Tổ chức tập huấn ,động viên cho giáo viên đi hội giảng cấp tỉnh.

 -Ôn tập cho HS các khối chuẩn bị thi HKI.

 

* Tháng 1 năm 2017

   - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng trong tæ chuyªn m«n. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

        - KiÓm tra chÊt l­îng häc kú I. KiÓm tra chÊt l­îng HSG líp 9. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

 • S¬ kÕt c«ng t¸c trong häc kú 1, b×nh bÇu thi ®ua. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

 

* Tháng 2 năm 2017

 • Ký cam kÕt víi nhµ tr­êng vÒ viÖc “Kh«ng sö dông, tµng tr÷, bu«n b¸n ph¸o trong dÞp TÕt” ®èi víi gi¸o viªn vµ häc sinh. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).
 • Tæ chøc cho CB, GV, CNV vµ häc sinh trong toµn tr­­êng nghØ TÕt an toµn, ¨n TÕt vui vÎ, tiÕt kiÖm theo ®óng thêi gian vµ quy ®Þnh cña ngµnh. (Hiệu trưởng; BCH CĐ).
 • N©ng cao chÊt l­ượng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc- ®µo t¹o. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- S¬ kÕt viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng g¾n víi s¬ kÕt thùc hiÖn nhiÖm vô häc kú I n¨m häc 2016-2017. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- Phát động đợt thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/2/1930- 03/2/2017). (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

 

* Tháng 3 năm 2017

 • Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “D¹y tèt-Häc tèt” chµo mõng ngµy Quèc tÕ Phô n÷ 8-3. (BCHCĐ).

- Tiếp tục triển khai học tập các văn bản và kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- Tổ chức tập huấn ,động viên cho giáo viên đi TPT giỏi cấp huyện.

-Ôn tập cho HS các khối chuẩn bị thi HKII

* Tháng 4 năm 2017

TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng g¾n víi viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®ãn ®oµn kiÓm tra, thanh tra cña Phßng gi¸o dôc - §µo t¹o Lý Nh©n. (Hiệu trưởng).

Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn phong trµo cña nhµ tr­êng, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®ãn ®oµn kh¶o s¸t cÊp trªn vÒ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn phong trµo t¹i ®¬n vÞ (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- Tổ chức đợt thi đua chào mừng 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

 • Häc tËp c¸c tÊm g­¬ng tiªn tiÕn ®iÓn h×nh qua c¸c thêi kú x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc . (Hiệu trưởng).
 • Tù lµm ®å dïng d¹y häc, chuÈn bÞ c¸c lo¹i hå s¬ , gi¸o ¸n, tiÕt d¹y tèt nhÊt ®Ó ®ãn ®oµn thanh tra toµn diÖn cña PGD vÒ kiÓm tra c¸c mÆt ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).
 • ¤n tËp cho häc sinh ®Ó kiÓm tra cuèi n¨m. L­­u ý phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).
 • ChuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt  vÒ kiÕn thøc, c¬ së vËt chÊt  cho thi HSG khèi líp 6,7,8 ®¹t kÕt qu¶ cao. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).
 • Tæng kÕt cuèi n¨m, b×nh bÇu thi ®ua, c¸ nh©n viÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy, c« gi¸o lµ mét tÊm g­­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”. (Hiệu trưởng;  BCHCĐ).
 • Bồi dưỡng cho học sinh giỏi, chuẩn bị mọi điều kiện cho thi HSG cấp huyện

 

* Tháng 5  năm 2017

- Phát động đợt thi đua chào mừng 127 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 - 19/05/2017. (Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng trong n¨m häc, rót ra bµi häc kinh nghiÖm trong qu¶n lý, chØ ®¹o cuéc vËn ®éng vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng triÓn khai thùc hiÖn trong c¸c n¨m häc tiÕp theo. (Hiệu trưởng).

B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng trong n¨m häc 2016-2017 víi cÊp trªn.(Hiệu trưởng; BCHCĐ).

- TiÕn hµnh b×nh xÐt thi ®ua, giíi thiÖu c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®iÓn h×nh trong phong trµo thi ®ua. (Hiệu trưởng;  BCHCĐ).

 •  S¬ kÕt cuéc vËn ®éng, göi b¸o c¸o vÒ Phßng Gi¸o dôc vµ C«ng ®oµn Gi¸o dôc huyÖn Lý Nh©n. (Hiệu trưởng;  BCHCĐ).

  Treân đây là keá hoaïch thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng  Moãi  thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo. naêm hoïc 2016 – 2017 cuûa tröôøng THCS Ñaïo Ly.ù Toaøn theå CBGVNV trong toaøn tröôøng nhận thức ñaây laø một cuoäc vaän ñoäng lôùn caàn ñöôïc thöïc hieän một caùch nghieâm tuùc ñeå cuoäc vaän ñoäng ñaït keát quaû cao, töø ñoù naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù ngaøy một toát hôn. Nhaø tröôøng, Coâng ñoaøn cuøng keát hôïp ñể thöïc hieän toát  cuoäc vaän ñoäng.

 

 

N¬i göi:

CHUÛ TÒCH COÂNG ÑOAØN

        HIEÄU TRÖÔÛNG

- Phßng GD&§T;

- C§GD huyÖn;

- BGH,BCHC§ nhµ tr­êng;

- TT,TP CM nhµ tr­êng;

- VP.

 

 

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

 

 

 

 

      Phaïm Ngọc Tuấn

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: