Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Thanh Nghị)/Công tác xây dựng Đảng/

Đại hội chi bộ trường THCS Thanh Nghị nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày : 13-01-2018

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đại hội chi bộ Trường THCS Thanh Nghị

( NHIỆM KỲ 2018 – 2020)

            Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THCS Thanh Nghị nhiệm kỳ 2018 - 2020, cấp uỷ chi bộ xây dựng chương trình hành động với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung

1- Tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2- Phát huy sức mạnh tính chủ động của các đoàn thể, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng.

3- Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

III - Nhiệm vụ và giải pháp tập trung:

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kì, coi trọng việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho Đảng viên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác chống lại các biểu hiện xấu, tiêu cực trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức kịp thời các đợt sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự tình hình trong nước, Quốc tế, thông báo tình hình địa phương, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên; thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.Cán bộ đảng viên đều phấn đấu thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, học tập và sáng tạo”.

2- Công tác tổ chức – xây dựng Đảng:

- Nâng cao hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác. Chi bộ phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên cơ sở năng lực công tác, uy tín đối với tập thể và hoàn cảnh riêng của từng đồng chí, trong đó chú trọng đến hiệu quả của công việc trên tinh thần vì lợi ích tập thể.

- Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiến hành bồi dưỡng từng bước chuẩn hoá cán bộ công chức, cán bộ các đoàn thể và tổ chức xã hội, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới

3- Công tác kiểm tra giám sát

- Chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ, trong kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, sau kiểm tra phải có kết luận cụ thể; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát toàn diện đối với chi bộ và đảng viên, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, những nội dung Nghị quyết của cấp uỷ và nhiệm vụ cấp trên giao.

- Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của đảng viên và nhân dân, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, tích cực đề xuất với cấp uỷ về các giải pháp chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Chi bộ lãnh đạo công tác chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường

4.1 Lãnh đạo chính quyền nhà trường

Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các chỉ đạo của ngành, các chỉ thị của Bộ, ngành về nhiệm vụ các năm học với chỉ tiêu cụ thể của đơn vị theo từng năm học qua Nghị quyết Hội nghị CB-VC hàng năm.

Lãnh đạo chính quyền trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới

phương pháp dạy học,  các văn bản mới của ngành về đánh giá đối với người học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, ngăn ngừa và chống học sinh bỏ học, làm tốt công tác PCGD ở địa phương.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc thực hiện những quy định trong kiểm tra, đánh giá, thi cử. Minh bạch trong việc sử dụng mọi nguồn tài chính, thực hiện tốt, công khai, thực hiện ngăn chặn mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện các cuộc vận động của ngành, thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân hiện, học sinh tích cực.”

Tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường.

        4.2 Lãnh đạo Công đoàn

Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong tổ chức Công đoàn.

Chi bộ lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua tổ chức Công đoàn, luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Thông qua tổ chức Công đoàn, Chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của mình.

4.3 Lãnh đạo Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh

Giáo dục đoàn viên, đội viên ý thức rèn luyện đạo đức hành vi nếp sống văn minh, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính tiên phong của tổ chức Đoàn để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm học.

Tích cực thực hiện và tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chỉ tiêu nhiệm vụ và các phong trào do xã Đoàn, huyện Đoàn tổ chức.

Tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức Đoàn, đội mà trước hết là đoàn viên giáo viên trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào ngành Giáo dục và Đoàn cấp trên phát động. Hỗ trợ Đoàn đội phấn đấu để đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”; “Liên đội vững mạnh xuất sắc”.

Chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm , các đoàn thể hoạt động có chất lượng hơn, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chí đánh giá thi đua trong giáo viên và học sinh nhằm xây dựng và củng cố nề nếp kỉ luật trong dạy và học, công tác thi đua khen thưởng được tiến hành kịp thời và đảm bảo sự công bằng.

5- Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất.

 Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ theo hướng đào tạo tập trung và bồi dưỡng tại chỗ thông qua các chuyên đề.

 Đẩy mạnh hơn nữa phong trào ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy, tiếp tục triển khai các chuyên đề nâng cao về kiến thức tin học cho cán bộ giáo viên.

 Tăng cường cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học học tập của giáo viên và học sinh. Phát huy thế mạnh của công tác xã hội hoá giáo dục trong việc giáo dục học sinh và đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

6.  Các tiêu chí phấn đấu.

Xây dựng chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” hàng năm

Xây dựng nhà trường đạt danh hiệu “Trường Tiên tiến” và tiến tiến xuất sắc; Xếp loại tốt trong phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương sớm hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất ở 2 khu, để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2018 -2019

Công đoàn, Đoàn “Vững mạnh”,  Đội “Vững mạnh xuất sắc”

100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách  hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV/ Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở nội dung của chương trình hành động toàn khoá, cấp uỷ chi bộ chỉ đạo chi bộ triển khai kế hoạch thực hiện bằng các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình công tác cụ thể từng tháng, quý, năm.

Tiến hành phân công rõ trách nhiệm trong cấp uỷ chi bộ để lãnh đạo việc tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết dứt điểm từng việc, coi trọng công tác sơ tổng kết các chương trình, kế hoạch, chuyên đề.

Trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh về mục tiêu, biện pháp cho phù hợp với điều kiện chung hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 đọc báo cáo chính trị trình Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn phát biểu tham luận về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” của người giáo viên nói chung và người đảng viên nói riêng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền phát biểu tham luận về " Công tác phối kết hợp giữa chi bộ nhà trường
với Công đoàn và các bộ phận chức năng khác của nhà trường để xây dựng mối đoàn
kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao"

 

Đồng chí Nguyễn Đức Minh phát biểu tham luận về " Vai trò của mỗi cán bộ Đảng viên trong các
hoạt động của nhà trường để thực sự có sức lan tỏa đến đồng nghiệp"

 

Đồng chí Lão Văn Tân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lão Văn Tân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tặng hoa Đại hội

 

Cấp ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt Đại hội

 

         Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường THCS Thanh Nghị  nhiệm kỳ 2018 – 2020, đã hoàn thành chương trình của Đại hội đề ra;

          Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2018 - 2020.

          Đại Hội tiếp tục bầu ra các Đ/c chi uỷ nhiệm kỳ mới, Đại hội đặt niềm tin vào các đồng chí trong Cấp ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020; mong rằng các đồng chí  ra sức phấn đấu và học tập, rèn luyện và nắm bắt cơ hội mới, nhân các điển hình tiên tiến, gương mẫu hoàn thành trọng trách được giao, dồn sức cùng Chi bộ và tập thể Giáo viên, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển

          Sự thành công của Đại hội thể hiện rõ trí tuệ, dân chủ và đoàn kết của tất cả đại biểu. Sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của cấp uỷ, sự đóng góp của tập thể đảng viên, của các đoàn thể, của từng cán bộ giáo viên, đã góp phần thành công của Đại Hôi.

          Thay mặt chủ tọa đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện Đảng ủy xã Thanh Nghị đã có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và giúp đỡ nhiều mặt đối với Đại hội, cảm ơn các đoàn thể, cán bộ Đảng viên, giáo viên đã theo dõi, động viên cổ vũ, góp phần thành công Đại hội.

          Thưa các đồng chí.

          Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết nội bộ. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng viên, cán bộ giáo viên  phải đoàn kết một lòng nổ lực phấn đấu vượt qua.

          Trước mắt chúng ta là tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội, biến Nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, tạo ra những bước tiến mới trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2018 – 2020.

           Nhận rõ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho cấp uỷ nhiệm kỳ mới, chúng tôi nguyện hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong mọi hoạt động, công tác. Không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra;

          Thưa các đồng chí.

          Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 là Đại hội  thể hiện ý chí quyết tâm đầu tư trí tuệ và tâm huyết của cán bộ Đảng viên, giáo viên - công nhân viên góp phần xây dựng nhà trường trong thời gian tới để xây dựng Trường THCS Thanh Nghị đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

          Toàn thể Đảng viên, cán bộ giáo viên quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng , kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh”.

           Với niềm phấn khởi và tin tưởng, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ trường THCS Thanh Nghị nhiệm kỳ 2018 – 2020.

      Kính chúc quý vị đại biểu, các đ/c đảng viên trong chi bộ nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!

 

Hà Thị Hồng

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: