Tin tức từ đơn vị khác

(Trường THCS Đạo Lý)/KẾT QUẢ CÁC CUỘC THI/

KẾT QUẢ THI GIỮA HKII - 2016-2017

Ngày : 21-03-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN   Mẫu 1    
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ                  
 
 
   
 
           
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II  
NĂM HỌC 2016 - 2017  
                 
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra    
6 Ngữ văn 90 89 0 338,25000 3,8005617978    
Toán 89 3 452,00000 5,0786516854    
Tiếng Anh 89 0 313,05000 3,5174157303    
7 Ngữ văn 90 90 0 379,15000 4,2127777778    
Toán 90 8 249,05000 2,7672222222    
Tiếng Anh 90 0 303,50000 3,3722222222    
8 Ngữ văn 103 102 4 308,25000 3,0220588235    
Toán 102 1 408,60000 4,0058823529    
Tiếng Anh 102 1 364,40000 3,5725490196    
9 Ngữ văn 89 87 0 232,75000 2,6752873563    
Toán 89 6 396,00000 4,4494382022    
Tiếng Anh 89 0 358,80000 4,0314606742    
                 
                 
    Đạo Lý, ngày 20 tháng 3 năm 2017
     HIỆU TRƯỞNG
     
                 
                 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN                     Mẫu 2        
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK II      
          NĂM HỌC 2016 - 2017      
                                         
Khối Môn Số HS Số HS dự KT Điểm dưới trung bình Điểm trên trung bình      
Dưới 1 1-<5,0 Tổng 5-<7,0 7-<9,0 9-10,0 Tổng      
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%      
6 Ngữ văn 90 89 3 3,37 65 73,03 68 76,40 20 22,47 1 1,12 0 0,00 21 23,60      
Toán 90 89 3 3,37 35 39,33 38 42,70 32 35,96 15 16,85 4 4,49 51 57,30      
Tiếng Anh 90 89 3 3,37 68 76,40 71 79,78 14 15,73 4 4,49 0 0,00 18 20,22      
7 Ngữ văn 90 90 5 5,56 45 50,00 50 55,56 33 36,67 7 7,78 0 0,00 40 44,44      
Toán 90 90 28 31,11 46 51,11 74 82,22 7 7,78 8 8,89 1 1,11 16 17,78      
Tiếng Anh 90 90 2 2,22 74 82,22 76 84,44 11 12,22 2 2,22 1 1,11 14 15,56      
8 Ngữ văn 103 102 21 20,59 56 54,90 77 75,49 18 17,65 7 6,86 0 0,00 25 24,51      
Toán 103 102 14 13,73 48 47,06 62 60,78 27 26,47 10 9,80 3 2,94 40 39,22      
Tiếng Anh 103 102 5 4,90 67 65,69 72 70,59 26 25,49 3 2,94 1 0,98 30 29,41      
9 Ngữ văn 89 87 14 16,09 61 70,11 75 86,21 11 12,64 1 1,15 0 0,00 12 13,79      
Toán 89 89 10 11,24 39 43,82 49 55,06 22 24,72 17 19,10 1 1,12 40 44,94      
Tiếng Anh 89 89 1 1,12 55 61,80 56 62,92 28 31,46 4 4,49 1 1,12 33 37,08      
                                         
                    Đạo Lý, ngày 20 tháng 3 năm 2017        
                     HIỆU TRƯỞNG        
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

: tệp đính kèm

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: