Tin tức từ đơn vị khác

(Trường Mầm non Hòa Hậu)/HOAT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Ngày : 19-10-2019

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ Công văn số 2139/PGDĐT-MN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của  phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 2260/PGDĐT-GDMN ngày 27 tháng 9 năm 2019 của  phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-MNHH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của trường mầm non xã Hòa Hậu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, trường mầm non xã Hòa Hậu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Góp phần đẩy mạnh  phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt,  khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo trong hoạt động sư phạm; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Kết quả Hội thi là một chỉ số để đánh giá, xếp loại giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và là căn cứ để xét thi đua cuối năm học.

2. Yêu cầu

2.1. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và các kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung thi

a. Bài thi kiểm tra năng lực: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); bài kiểm tra năng lực tập trung vào một số nội dung:

- Điều lệ trường mầm non;

- Các quy định về đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN;

- Cách  xử lý các tình huống sư phạm.

b. Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

- Mỗi giáo viên tham gia dự thi tổ chức thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do GV tự chọn.

- Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động GD trong Chương trình GDMN.

2. Hình thức thi

a. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai hình thức. Thời gian thi 60 phút.

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian một tuần trước thời điểm thi giảng.

III. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thi

1. Đối tượng tham gia Hội thi

Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo và nhóm trẻ tại trường mầm non Hòa Hậu. Tổng số 30/34 gv đủ điều kiện tham gia Hội thi.

 

2. Điều kiện tham gia Hội thi (GV dự thi phải đảm bảo 02 yêu cầu)

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm, do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến kinh nghiệm viết thành báo cáo, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần nhất năm học tổ chức Hội thi;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 02 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được Lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

IV. Thời gian, địa điểm và nội dung

1. Thời gian cụ thể cho công tác chuẩn bị

a. Ngày 12/10/2019 (sáng thứ 7)

- Giáo viên nộp sáng kiến kinh nghiệm (mỗi giáo viên dự thi 01 bản SKKN, SKKN được đóng thành quyển - Đ/c Hường nhận).

- Nộp đăng ký dự thi thực hành tổ chức 01 hoạt động giáo dục tự chọn (đồng chí  Hường nhận).

- Tổng hợp danh sách giáo viên đăng ký dự thi, độ tuổi dạy, đăng ký dự thi thực hành tổ chức 01 hoạt động giáo dục tự chọn (Đ/c Hường).

- Bốc thăm thứ tự dạy.

- Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

b. Ngày 19/10/2019 ( Thứ 7)

* Buổi sáng:

- Từ 8h00’ họp Ban tổ chức Hội thi.

- Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho Hội thi

* Buổi chiều

- Từ 13h30: Họp Ban giám khảo.

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm.

c. Ngày 21, 22, 23, 24, 25/2019 (Thứ 2, Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6)

Giáo viên tham gia dự thi làm quen trẻ tại các nhóm, lớp (theo lịch của Ban TC).

2. Thời gian thi chính thức: 03 ngày (ngày 20/10; 27/10 và ngày 03/11/2019).

3. Địa điểm tổ chức thi thực hành: Tại các  nhóm, lớp khu trung tâm.

4. Lịch cụ thể Hội thi

4.1. Ngày 20/10/2019( chủ nhật)

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 8h30’: Khai mạc Hội thi

+ Từ 9h00’ - 10h00’: Giáo viên dự thi làm bài kiểm tra năng lực

+ Từ 10h15-11h30: Họp Ban Giám khảo

* Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

- Buổi chiều: Từ 14h00’ - 17h00’: Chấm bài thi năng lực.

4.2. Ngày 27/10/2019 (chủ nhật): thi thực hành tại khu trung tâm xóm 9.

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 10 hoạt động giáo dục

(3 nhóm: 1 nhóm chấm 4 hoạt động; 02 nhóm: Mỗi nhóm chấm 3 HĐ)

- Buổi chiều: Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành tổ chức 6 hoạt động GD.

(03 nhóm: mỗi nhóm chấm 02 hoạt động)

4.3. Ngày 03/11/2018 (chủ nhật)

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’ - 11h30’: Thi thực hành tổ chức 10 hoạt động giáo dục

(3 nhóm): 1 nhóm chấm 4 hoạt động; 02 nhóm: Mỗi nhóm chấm 3 HĐ)

- Buổi chiều:

+ Từ 14h00’ - 15h30’: Thi thực hành tổ chức 5 hoạt động giáo dục.

(2 nhóm: mỗi nhóm chấm 02 hoạt động; 01 nhóm chấm 01 hoạt động)

+ Từ 16h00’-17h00’: Công tác chuẩn bị cho tổng kết và và trao thưởng.

V. Cách tính điểm

1. Điểm cho các nội dung thi

a. Bài kiểm tra năng lực: 10 điểm

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục: 20 điểm

* Xếp loại thực hành hoạt động giáo dục:

+ Loại giỏi: Từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm.

+ Loại khá: Từ 14,0 điểm đến dưới 17,0 điểm.

+ Loại trung bình: Từ 10,0 điểm đến dưới 14,0 điểm.

c. Điểm sáng kiến kinh nghiệm

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

TT

Nội dung

Điểm tối đa

1

 

Tính mới của sáng kiến

 

25

- Sáng kiến được áp dụng đầu tiên đạt hiệu quả cao, chưa bị bộc lộ, công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu ...

25

- Sáng kiến có cải tiến so với giải pháp trước đây đạt mức độ khá

15

- Sáng kiến có cải tiến so với giải pháp trước đây đạt mức độ trung bình

05

2

Khả năng áp dụng của sáng kiến

35

- Có khả năng áp dụng trong toàn ngành, toàn tỉnh

35

- Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân rộng ra một số đơn vị trong ngành/tỉnh có cùng điều kiện

25

- Có khả năng áp dụng tại đơn vị

15

- Không có khả năng áp dụng

0

3

Hiệu quả mang lại

35

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy, công tác đạt mức độ tốt

20

- Cải cách hành chính (lề lối làm việc, thể chế ...)

5

- Tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, công sức lao động)

5

- Ở mức độ làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo

5

4

Hình thức (Kết cấu, diễn đạt, trình bày)

5

 

Tổng điểm

100

 

Ghi chú: Tiêu chí 1, 2 chỉ đánh giá điểm số ở một tiêu chí thành phần; Tiêu chí 3 đánh giá điểm số ở tất cả các tiêu chí thành phần.

Ghi chú: Loại A (Tốt) từ  85 đến 100 điểm; loại B (Khá) từ 75 đến dưới 85 điểm; loại C (Trung bình) từ 50 đến dưới 75 điểm; Không đạt (D): dưới 50 điểm.

2. Điểm của các giáo viên dự thi

Là tổng điểm bình quân mỗi nội dung thi của các giám khảo

3. Giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Bài thi thực hành hoạt động giáo dục đạt loại Giỏi;

- Có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại khá trở lên(Từ 75 điểm trở lên).

- Không vi phạm quy chế thi.

4. Xếp hạng giáo viên tham gia dự thi

a. Cơ cấu giải: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba, .

b. Căn cứ xếp hạng:

Việc xếp hạng các giáo viên tham dự hội thi căn cứ vào kết quả đạt được của từng giáo viên tham dự Hội thi và yêu cầu khác của Ban Tổ chức Hội thi được thông báo trong kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Căn cứ vào tổng điểm bình quân các nội dung thi cộng với điểm sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tham dự Hội thi.

VI. Kinh phí tổ chức Hội thi

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi.

- Kinh phí cho Ban Tổ chức, ban giám khảo, tuyên truyền, khen thưởng.

- Chế độ cho GV tham dự Hội thi theo quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

VII. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, thông báo cho các giáo viên có đủ điều kiện dự thi.

- Lập danh sách giáo viên dự Hội thi.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để Hội thi đạt kết quả tốt.

- Đối với các nhóm, lớp được chọn làm địa điểm tổ chức dạy các hoạt động thực hành:

+ Thực hiện nhiệm vụ chung như các nhóm, lớp trong trường.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức: số trẻ, bàn ghế theo quy định...

VIII. Các điều kiện khác

Trang phục của giáo viên dự thi: Áo dài hoặc trang phục đẹp, phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020; Trường mầm non xã Hòa Hậu yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời với các đ/c Lãnh đạo nhà trường./.

                                                                               

 

                                                               Một số hình ảnh cuộc thi giáo viên dạy giỏi

mnhoahau

Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: