Tin tức - Tin tức và Lịch (Thủ tục hành chính)/
Mẫu giấy xin cấp bản sao bằng TN

04 - 08-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Hệ:...................................

 

Kính gửi:..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Họ và tên: ................................................................................... Dân tộc:.......................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................. Giới tính: ...................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................

Số CMT nhân dân: ..................................... Năm cấp: ............... Nơi cấp:....................................

Học sinh trường:................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp cấp:.............................................................................................................................

Kỳ thi tốt nghiệp ngày, tháng, năm:...............................................................................................

Tại Hội đồng thi:...............................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:..........................................................................................................................

Lý do xin cấp lại:..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Số lượng bản sao cần cấp:...............................................................................................................

 

 

 

............., ngày...... tháng..... năm .........

Xác nhận của trường THPT

(hoặc Trung tâm GDTX)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: