Tin tức - Đảng bộ/
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc học tập Nghị quyết TW 9 khóa XI

10 - 07-2014

Đúng 7h30 ngày 10/7/2014, toàn bộ cán bộ, đảng viên cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nam đã có mặt đông đủ tại phòng họp tầng 2 của cơ quan sở để học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước). Hội nghị do Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch hội đồng lý luận trung ương truyền đạt qua hệ thống truyền hình của tỉnh.

Qua học tập, mọi cán bộ, đảng viên cơ quan đều đã nhận thức được: Mục tiêu chung của nghị quyết là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các giải pháp đặt ra: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa...

Một số hình ảnh buổi học tập nghị quyết TW9 khóa XI của cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nam:

Đinh Vương Sơn

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: