Tin tức - Tin tức sự kiện/
Phòng GD – ĐT Thành phố tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2016-2017.

26 - 12-2016

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 23/12/2016, Ph&ograve;ng GD &ndash; ĐT Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổng kết hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp mầm non năm học 2016-2017.</strong></span></span></p> <div id="ShowContent"> <div> <div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202016/T%2012.2/mn%20tk%205.jpg" style="height:376px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp Th&agrave;nh phố bậc Mầm non&nbsp;năm học 2016- 2017 c&oacute; 29&nbsp;thầy c&ocirc; gi&aacute;o đến từ c&aacute;c trường Mầm non tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Mỗi c&ocirc; gi&aacute;o tham gia 2 phần thi bao gồm; B&agrave;i kiểm tra năng lực v&agrave; thực h&agrave;nh. Với b&agrave;i kiểm tra năng lực, mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n viết b&agrave;i theo h&igrave;nh thức tự luận về c&aacute;c nội dung thiết thực đối với&nbsp; c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o dạy mầm non được quy định trong điều lệ trường mầm non v&agrave; chuẩn nghề nghiệp gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non. Phần thi thực h&agrave;nh, mỗi gi&aacute;o vi&ecirc;n tổ chức 2 hoạt động học trong đ&oacute; c&oacute; 1 hoạt động tự chọn v&agrave; 1 hoạt động được x&aacute;c định bằng h&igrave;nh thức chọn thăm đề t&agrave;i do Ban tổ chức đưa ra. Đến hội thi lần n&agrave;y, d&ugrave; nhiều c&ocirc; gi&aacute;o mầm non tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, song đ&atilde; nỗ lực bằng niềm đam m&ecirc; học hỏi để c&oacute; những b&agrave;i dạy hay, những trang gi&aacute;o &aacute;n điện tử sinh động v&agrave; phương ph&aacute;p dạy hiện đại, g&oacute;p phần khẳng định phong tr&agrave;o thi đua &ldquo;Hai tốt&rdquo; ph&aacute;t triển&nbsp; cả bề rộng lẫn chiều s&acirc;u để vươn thi đua dạy tốt tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thể hiện sự cố gắng khắc phục kh&oacute; khăn, ph&aacute;t huy t&iacute;nh chủ động linh hoạt, s&aacute;ng tạo, v&agrave; những hiểu biết vững v&agrave;ng về chuy&ecirc;n m&ocirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202016/T%2012.2/mn%20tk%201.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202016/T%2012.2/mn%20tk%204.jpg" style="height:376px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp Th&agrave;nh phố bậc mầm non đ&atilde; động vi&ecirc;n được to&agrave;n thể gi&aacute;o vi&ecirc;n hưởng ứng t&iacute;ch cực phong tr&agrave;o đổi mới dạy học, đổi mới c&aacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute;, trao đổi kinh nghiệm để kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học; tiếp tục tạo bước chuyển biến t&iacute;ch cực trong việc sử dụng thiết bị, đồ d&ugrave;ng dạy học, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo&hellip; Từ đ&oacute; ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi l&agrave;m n&ograve;ng cốt cho đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n ở c&aacute;c trường mầm non, g&oacute;p phần đưa phong tr&agrave;o thi đua &ldquo;Hai tốt&rdquo; của Th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202016/T%2012.2/mn%20tk%203.jpg" style="height:376px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau thời gian 10 ng&agrave;y từ 13 - 23/12/2016 diễn ra hội thi, kết quả, Ban tổ chức đ&atilde; đ&atilde; trao giấy khen gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2016 -2017 cho 26/29 gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp Th&agrave;nh phố, đạt tỷ lệ 89,5%./.</span></span></p> <p style="text-align: right;">Thúy Nga - Xu&acirc;n Hòa</p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

pgdphuly

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: