Tin tức - Tin tức và Lịch (Thủ tục hành chính)/
Mẫu giấy ủy quyền đính chính bằng TN THPT

04 - 08-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

 

GIẤY UỶ QUYỀN

XIN ĐÍNH CHÍNH BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi:.....................................................................................................

 

Họ và tên:.............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:..................................................................................................................

Đã tốt nghiệp:......................................................................................................................................

Ngành:..................... hạng (xếp loại).................... năm tốt nghiệp..................................................

Tại hội đồng thi:..................................................................................................................................

Số lượng bản sao xin cấp:..................................................................................................................

Nay uỷ quyền cho ông (bà):..............................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:..................................................................................................................

Nội dung uỷ quyền:............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Cam đoan của người uỷ quyền: Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

......................, ngày ...... tháng....... năm 20.....

 

Người được uỷ quyền

 

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương

 

         
 

 

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: