Tin tức - Tin tức sự kiện/
Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2016-2017

17 - 12-2016

<p style="text-align: center;"><strong>HỘI THI KỂ CHUYỆN THEO S&Aacute;CH</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhằm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng&nbsp;kỷ niệm 126 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890-19/5/2016), ch&agrave;o mừng&nbsp;bầu cử&nbsp;đại biểu&nbsp;Quốc hội kh&oacute;a XIV v&agrave;&nbsp;đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021&nbsp;v&agrave; tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm huyện L&yacute; Nh&acirc;n 30 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển&nbsp;(01/01/1987- 01/01/2017), ng&agrave;y 17/12/2016 tại Trường Tiểu học x&atilde; Ph&uacute; Ph&uacute;c tổ chức hội thi kể chuyện theo s&aacute;ch với chủ đề &ldquo;Qu&ecirc; hương - Đất nước, ca ngợi anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc Việt Nam&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hội&nbsp;thi năm nay thu h&uacute;t 23 học sinh đến từ c&aacute;c lớp tham gia kể chuyện.&nbsp;Hầu hết c&aacute;c em đ&atilde; biết chọn những c&acirc;u chuyện ph&ugrave; hợp với lứa tuổi, c&oacute; t&iacute;nh nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc, những c&acirc;u chuyện ngụ ng&ocirc;n đến những c&acirc;u chuyện cổ t&iacute;ch về t&igrave;nh người bao la, t&igrave;nh mẫu tử thi&ecirc;ng li&ecirc;ng đều được c&aacute;c em thể hiện cảm động.&nbsp;Hội thi gi&uacute;p c&aacute;c em nhận thức đ&uacute;ng đắn hơn v&agrave; tự r&egrave;n luyện, h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch hằng ng&agrave;y; g&oacute;p phần duy tr&igrave; v&agrave; quảng b&aacute; văn h&oacute;a đọc trong x&atilde; hội, x&acirc;y dựng x&atilde; hội học tập.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/431207705256341292/tintuc/15696266_727354074087848_22126786_o.jpg" style="height:225px; width:300px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;Kết th&uacute;c hội thi Ban tổ chức đ&atilde; trao giải</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Giải nhất: Trần Hải Đăng lớp 5A</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/431207705256341292/tintuc/15658011_727353994087856_1833538142_o.jpg" style="height:225px; width:300px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; + Giải nh&igrave;: Trần Thị Thu &Aacute;nh lớp 3C</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/431207705256341292/tintuc/15659025_727354070754515_58344250_o.jpg" style="height:225px; width:300px" /></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hội thi kể chuyện theo s&aacute;ch l&agrave; hoạt động truyền thống được tổ chức h&agrave;ng năm, đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi sinh hoạt bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em học sinh , qua đ&oacute; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đạo đức, n&acirc;ng cao chất luợng dạy v&agrave; học, ph&aacute;t huy hiệu quả hoạt động của thư viện trong nh&agrave; trường gi&uacute;p c&aacute;c em n&acirc;ng cao kỹ năng kể chuyện thuyết tr&igrave;nh trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Đồng thời gi&aacute;o dục c&aacute;c em về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, t&igrave;nh cảm đạo đức cao đẹp của &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, thầy c&ocirc; bạn b&egrave;, tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i, n&ecirc;u gương người tốt, việc tốt, r&egrave;n luyện t&iacute;nh tự gi&aacute;c học tập, đo&agrave;n kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm để việc học đạt hiệu quả cao.</p> <p>&nbsp;</p>

TH Phú Phúc

Các tin khác

Xem thêm...
Danh mục tin tức
Trang riêng

Mầm non

Tiểu học

THCS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập: