Ngày 12/09/2016 trường Mn bắc Lý tổ chức niêm yết công khai kế hoạch dự toán thu chi các khoản thu năm học 2016-2017

TRƯỜNG MẦM NPON XÃ BẮC LÝ
KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2016 - 2017
 ĐVT: 1000 đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu, chi  Ghi chú
1 2                3           4             5                         6 7
A PHẦN THU          1.526.959.000  
1 Quỹ hoc phí             430       243.815.000  
1.1 Mầm non             430       243.815.000  
a Thành thị                -                          -    
  Nhà trẻ                -                          -    
  Học sinh miễn                              -    
  Học sinh giảm 1/2                              -    
  Học sinh đóng cả                              -    
  Mẫu giáo                -                          -    
  Học sinh miễn                              -    
  Học sinh giảm 1/2                              -    
  Học sinh đóng cả                              -    
b Nông thôn             430       243.815.000  
  Nhà trẻ               84         47.385.000  
  Học sinh miễn              -                 2                        -    
  Học sinh giảm 1/2       32.500         10             2              585.000  
  Học sinh đóng cả       65.000         10           80         46.800.000  
  Mẫu giáo             346       196.430.000  
  Học sinh miễn               11                        -    
  Học sinh giảm 1/2       32.500         10           22           7.150.000  
  Học sinh đóng cả       65.000         10         313       189.280.000  
1.2 THCS                -                          -    
a Thành thị                -                          -    
  Học sinh miễn                              -    
  Học sinh giảm 1/2                              -    
  Học sinh đóng cả                              -    
b Nông thôn                -                          -    
  Học sinh miễn                              -    
  Học sinh giảm 1/2                              -    
  Học sinh đóng cả                              -    
2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)               -            -              -                          -    
  Lớp 1 (Lớp 6)                              -    
  Lớp 2 (Lớp 7)                              -    
  Lớp 3 (Lớp 8)                              -    
  Lớp 4 (Lớp 9)                              -    
  Lớp 5                               -    
3 Học nghề               -            -              -                          -    
  Lớp (khối) 8                              -    
  Lớp (khối) 9                              -    
4 Lệ phí nghề                              -    
5 Bảo hiểm y tế                -                          -    
  Học sinh đóng cả                              -    
  Học sinh cận nghèo                              -    
6 Học phẩm, sách, tài liệu   1.245.000          -           430       135.300.000  
  Nhóm nhà trẻ     275.000             84         23.100.000  
  Lớp mẫu giáo 3T     300.000             82         24.600.000  
  Lớp mẫu giáo 4T     300.000           144         43.200.000  
  Lớp mẫu giáo 5T     370.000           120         44.400.000  
7 Đồ dùng theo TT34               -            -              -                          -    
  Nhóm nhà trẻ                              -    
  Lớp mẫu giáo 3T                              -    
  Lớp mẫu giáo 4T                              -    
  Lớp mẫu giáo 5T                              -    
8 Đồng phục, trang phục                              -    
9 Xã hội hoá (5T  khu trung tâm + 4T khu chung Lý 150.000đ/HS; 5T khu Chung Lý 100.000đ/HS; 4T khu trung tâm + 3T,NT khu Chung lý 200.000đ/HS; 3T + NT hu trung tâm 250.000đ/HS)            179           430         76.800.000  
10 Quỹ XHH nuôi ăn bán trú       35.000           9         344       108.360.000  
11 Ăn bán trú     528.000         18         344       817.344.000  
1 Nhà trẻ     264.000           9           67       159.192.000  
2 Mẫu giáo     264.000           9         277       658.152.000  
12 Quỹ chất đốt (MN)       15.000           9         344         46.440.000  
13 Quỹ hội phụ huynh       70.000           430         30.100.000  
14 Quỹ đề thi, giấy thi                              -    
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                              -    
16 Quỹ bảo vệ trông coi                              -    
17 Quỹ khác     160.000          -           430         68.800.000  
  Tiền vệ sinh     160.000           430         68.800.000  
  ……..                              -    
B PHẦN CHI          1.526.959.000  
1 Quỹ học phí             243.815.000  
- Chi cho con người             243.815.000  
  Trong đó 40% bù lương               97.526.000  
- Chi cho HĐ chuyên môn          
- Chi mua sắm, sửa chữa          
- Chi khác          
2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)                              -    
- Chi công việc          
- Chi quản lý           
- Chi hỗ trợ CSVC          
- Chi khác          
3 Quỹ học nghề                              -    
- Chi công việc          
- Chi quản lý           
- Chi hỗ trợ CSVC          
- Chi khác          
4 Lệ phí nghề                              -    
- Chi công việc          
- Chi khác          
5 Bảo hiểm y tế                              -    
- Nộp cơ quan BH          
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị           
6 Học phẩm, tài liệu             135.300.000  
- Chi mua học phẩm, tài liệu             135.300.000  
- Chi khác          
7 Đồ dùng theo TT34                              -    
- Chi mua đồ dùng          
- Chi khác          
8 Đồng phục, trang phuc                              -    
- Chi may đồng phục          
- Chi khác          
9 Xã hội hoá               76.800.000  
- Mua phản ngủ, chăn chiếu               27.660.000  
- Mua máy khử độc thực phẩm                 7.000.000  
- Làm mành rèm hiên truớc sau các lớp khu trung tâm               20.940.000  
- Làm khung kính chắn ô thoáng hiên tầng 2 khu Trung Tâm, làm mái nhà bóng                 9.000.000  
- Bàn chia ăn                12.200.000  
10 Xã hội hóa nuôi ăn bán trú             108.360.000  
- Chi lương nhân viên nuôi ăn             108.360.000  
- Chi khác          
11 Ăn bán trú             817.344.000  
12 Quỹ chất đốt (MN)               46.440.000  
13 Quỹ hội phụ huynh               30.100.000  
  Chi phục vụ học sinh               30.100.000  
  Chi khác          
14 Quỹ đề thi, giấy thi                              -    
  Chi tiền đề thi, giấy thi          
  Chi khác          
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                              -    
  Chi công quét dọn vệ sinh          
  Chi khác          
16 Quỹ bảo vệ trông coi                              -    
  Chi công bảo vệ trông coi          
  Chi khác          
17 Quỹ khác               -            -              -           68.800.000  
- Phun thuốc muỗi (2 lần/ năm)               44.000.000  
- Tiền mua giấy vệ sinh, đồ dùng vệ sinh cho HS               24.800.000  
             
Bắc Lý, ngày 5 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thu Hà
Tin cùng chuyên mục