danh sách học sinh được miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 
Biểu 02
TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC  2016-2017
                       ĐVT: Đồng 
TT Họ và tên Ngày sinh Số tháng miễn giảm Đối tượng được miễn HP Số tháng giảm Đối tượng được giảm HP  Dự toán nhu cầu kinh phí  H.sơ minh chứng
Thân nhân của người có công với CM  Con hạ sĩ quan và binh sĩ, CS... đang … LLVTND Tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo  Không có nguồn nuôi dưỡng Đối tượng khác (nếu có) Con hộ nghèo năm 2016 Con hộ nghèo năm 2017 Con CB, CN, VC mà Cha, mẹ bị tai nạn, mắc bệnh NN được trợ cấp TX Con hộ cận nghèo năm 2016 Con hộ cận nghèo năm 2017  Tổng số   Miễn HP   Giảm HP   Lưu ở HKI năm học 15-16   Hồ sơ mới 
A B 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  TỔNG CỘNG               65   112         -            -              -        -           28      -      148            -           37      -      12.090.000   7.280.000  4.810.000     46   19
A Khu vực thành thị                 -        -           -            -              -        -             -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
I Nhà trẻ 0      -           -            -              -        -             -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
           -                       -                             -                    -                   -      
II Mẫu giáo        -           -            -              -        -        -           -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
           -                       -                             -                    -                   -      
B Khu vực nông thôn 65   112         -            -              -        -           28      -      148            -           37      -      12.090.000   7.280.000  4.810.000     46   19
I Nhà trẻ               19     48         -            -              -        -           12      -        28            -             7      -        4.030.000   3.120.000      910.000      -     19
1 Khuất Chiến Dương 19/06/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
2 Vũ Thanh Chúc 12/02/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
3 Vũ Hồng Phượng 12/02/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
4 Phạm Xuân Phúc 16/03/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
5 Trương Tuấn Anh 03/10/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
6 Phạm Đức Thắng 01/12/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
7 Trương Thị Na 09/05/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
8 Trần Thị Phương Hiền 19/09/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
9 Trần Đặng Ngọc Ánh 12/10/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
10 Phạm Minh Nhật 22/09/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
11 Hà Đức Thành 05/11/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
12 Trương Minh Khởi 07/08/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
13 Phạm Văn Phong 28/06/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
14 Cao Minh Khôi 17/01/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
15 Trương Anh Vũ 15/09/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
16 Trần Gia Bảo 07/02/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
17 Đặng Tiến Tài 20/04/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
18 Phùng Thị Phương Liên 17/05/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
19 Đoàn Hải Đăng 05/10/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
II Mẫu giáo               46     64         -            -              -        -           16      -      120            -           30      -        8.060.000   4.160.000  3.900.000     46    -  
1 Trần Đặng Phương Uyên 24/03/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
2 Nguyễn Thanh Lam 17/02/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
3 Trần Nguyễn Quỳnh Hương 31/12/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
4 Đỗ Văn Phúc 25/08/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
5 Trần Thị Hồng Quyên 16/10/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
6 Phạm Khôi Nguyên 19/07/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
7 Trương Công Vinh 20/10/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
8 Trần Quang Tuấn Hải 20/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
9 Cao Thị Vân Anh 07/03/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
10 Trương Quốc Đạt 17/03/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
11 Trương Thanh Thùy 22/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
12 Nguyễn Đức Tâm 05/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
13 Trần Văn Hảo 25/08/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/08/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
15 Trần Văn Núi 21/02/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
16 Nguyễn Trần Hồng Ánh 04/08/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
17 Phạm Thị Trà My 16/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
18 Trương Tiến Đạt 11/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
19 Nguyễn Thị Thao 25/5/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
20 Nguyễn Hoàng Hải 03/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
21 Trần Trà My 07/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
22 Lưu Minh Đăng 20/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
23 Đoàn Nguyên Anh 09/11/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
24 Nguyễn Minh hoài 05/12/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
25 Lê Thị Như Ý 09/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
26 Trần Tùng Chi 15/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
27 Đoàn Nguyễn Nhật Nam 09/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
28 Đặng Văn Tiến 31/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
29 Trương Văn Sơn 08/01/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
30 Nguyễn Thế Vinh 18/11/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
31 Nguyễn Hoàng Mạnh Cường 29/02/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
32 Nguyễn Thu Hà 27/10/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
33 Trương Thúy Hoa 16/12/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
34 Phùng Thị Thanh Tuyền 27/08/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
35 Nguyễn Trung Kiên 06/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
36 Nguyễn Tuấn Tú 11/11/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
37 Lưu Tuấn Minh 10/04/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
38 Trần Nhật Nam 16/09/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
39 Nguyễn Trọng Hân 31/07/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
40 Đỗ Mai Hiền 11/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
41 Nguyễn Trùng Dương 18/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
42 Trần Như Hải 24/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
43 Nguyễn Thị Trà Mi 25/02/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
44 Nguyễn Văn Hậu 07/01/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
45 Trần Kim Ngân 19/07/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
46 Nguyễn Thùy Dương 30/07/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
                                       
Số tiền bằng số:               12.090.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu chín mươi nghìn đồng.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 
Biểu 02
TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẮC LÝ HỌC KỲ I NĂM HỌC  2016-2017
                       ĐVT: Đồng 
TT Họ và tên Ngày sinh Số tháng miễn giảm Đối tượng được miễn HP Số tháng giảm Đối tượng được giảm HP  Dự toán nhu cầu kinh phí  H.sơ minh chứng
Thân nhân của người có công với CM  Con hạ sĩ quan và binh sĩ, CS... đang … LLVTND Tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo  Không có nguồn nuôi dưỡng Đối tượng khác (nếu có) Con hộ nghèo năm 2016 Con hộ nghèo năm 2017 Con CB, CN, VC mà Cha, mẹ bị tai nạn, mắc bệnh NN được trợ cấp TX Con hộ cận nghèo năm 2016 Con hộ cận nghèo năm 2017  Tổng số   Miễn HP   Giảm HP   Lưu ở HKI năm học 15-16   Hồ sơ mới 
A B 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
  TỔNG CỘNG               65   112         -            -              -        -           28      -      148            -           37      -      12.090.000   7.280.000  4.810.000     46   19
A Khu vực thành thị                 -        -           -            -              -        -             -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
I Nhà trẻ 0      -           -            -              -        -             -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
           -                       -                             -                    -                   -      
II Mẫu giáo        -           -            -              -        -        -           -        -         -              -            -        -                       -                    -                   -        -      -  
           -                       -                             -                    -                   -      
B Khu vực nông thôn 65   112         -            -              -        -           28      -      148            -           37      -      12.090.000   7.280.000  4.810.000     46   19
I Nhà trẻ               19     48         -            -              -        -           12      -        28            -             7      -        4.030.000   3.120.000      910.000      -     19
1 Khuất Chiến Dương 19/06/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
2 Vũ Thanh Chúc 12/02/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
3 Vũ Hồng Phượng 12/02/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
4 Phạm Xuân Phúc 16/03/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
5 Trương Tuấn Anh 03/10/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
6 Phạm Đức Thắng 01/12/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
7 Trương Thị Na 09/05/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
8 Trần Thị Phương Hiền 19/09/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
9 Trần Đặng Ngọc Ánh 12/10/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
10 Phạm Minh Nhật 22/09/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
11 Hà Đức Thành 05/11/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
12 Trương Minh Khởi 07/08/2014        4                    1         -                   260.000        260.000                 -          1
13 Phạm Văn Phong 28/06/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
14 Cao Minh Khôi 17/01/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
15 Trương Anh Vũ 15/09/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
16 Trần Gia Bảo 07/02/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
17 Đặng Tiến Tài 20/04/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
18 Phùng Thị Phương Liên 17/05/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
19 Đoàn Hải Đăng 05/10/2014      -                         4              1             130.000                  -          130.000        1
II Mẫu giáo               46     64         -            -              -        -           16      -      120            -           30      -        8.060.000   4.160.000  3.900.000     46    -  
1 Trần Đặng Phương Uyên 24/03/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
2 Nguyễn Thanh Lam 17/02/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
3 Trần Nguyễn Quỳnh Hương 31/12/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
4 Đỗ Văn Phúc 25/08/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
5 Trần Thị Hồng Quyên 16/10/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
6 Phạm Khôi Nguyên 19/07/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
7 Trương Công Vinh 20/10/2011        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
8 Trần Quang Tuấn Hải 20/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
9 Cao Thị Vân Anh 07/03/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
10 Trương Quốc Đạt 17/03/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
11 Trương Thanh Thùy 22/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
12 Nguyễn Đức Tâm 05/07/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
13 Trần Văn Hảo 25/08/2012        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/08/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
15 Trần Văn Núi 21/02/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
16 Nguyễn Trần Hồng Ánh 04/08/2013        4                    1         -                   260.000        260.000                 -         1  
17 Phạm Thị Trà My 16/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
18 Trương Tiến Đạt 11/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
19 Nguyễn Thị Thao 25/5/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
20 Nguyễn Hoàng Hải 03/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
21 Trần Trà My 07/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
22 Lưu Minh Đăng 20/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
23 Đoàn Nguyên Anh 09/11/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
24 Nguyễn Minh hoài 05/12/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
25 Lê Thị Như Ý 09/03/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
26 Trần Tùng Chi 15/10/2011      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
27 Đoàn Nguyễn Nhật Nam 09/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
28 Đặng Văn Tiến 31/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
29 Trương Văn Sơn 08/01/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
30 Nguyễn Thế Vinh 18/11/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
31 Nguyễn Hoàng Mạnh Cường 29/02/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
32 Nguyễn Thu Hà 27/10/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
33 Trương Thúy Hoa 16/12/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
34 Phùng Thị Thanh Tuyền 27/08/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
35 Nguyễn Trung Kiên 06/05/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
36 Nguyễn Tuấn Tú 11/11/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
37 Lưu Tuấn Minh 10/04/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
38 Trần Nhật Nam 16/09/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
39 Nguyễn Trọng Hân 31/07/2012      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
40 Đỗ Mai Hiền 11/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
41 Nguyễn Trùng Dương 18/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
42 Trần Như Hải 24/08/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
43 Nguyễn Thị Trà Mi 25/02/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
44 Nguyễn Văn Hậu 07/01/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
45 Trần Kim Ngân 19/07/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
46 Nguyễn Thùy Dương 30/07/2013      -                         4              1             130.000                  -          130.000       1  
                                       
Số tiền bằng số:               12.090.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu chín mươi nghìn đồng.
Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục