Công khai quyết toán các khoản thu chi năm học 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 03_ TT21BTC
TRƯỜNG MẦM NON BẮC LÝ
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC QUỸ NĂM HỌC 2015 - 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Chương 622 loại 490 khoản 491 ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu quyết toán báo cáo Số liệu quyết toán được duyệt
A Quyết toán thu               463.852.500           463.852.500
I Tổng số thu               463.852.500           463.852.500
1  Thu phí, lệ phí               227.397.500           227.397.500
  Học phí thu từ học sinh               213.977.500           213.977.500
  Kinh phí miễn giảm học phí năm học 2015-2016                 13.420.000             13.420.000
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác                236.455.000           236.455.000
  Tài liệu, học phẩm               136.665.000           136.665.000
  Xã hội hoá 69.200.000             69.200.000
  Quỹ hội phụ huynh 30.590.000             30.590.000
  Ngân sách nhà nước cấp                             -  
II Số thu nộp NSNN                                -                             -  
1 Phí, lệ phí                             -  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu sự nghiệp khác                                 -    
       
III Số được để lại chi theo chế độ                                -    
1  Phí, lệ phí                                -    
  Quỹ học phí    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Thu viện trợ      
4 Hoạt động sự nghiệp khác                                 -    
  Tài liệu, đồ dùng, đồ chơi    
  Xã hội hoá    
  Quỹ hội phụ huynh    
B PHẦN CHI               627.832.500           627.832.500
I Ngân sách nhà nước                             -  
       
II Học phí               227.397.500           227.397.500
  Chi thanh toán cho cá nhân               227.397.500           227.397.500
  Trong đó 40% cải cách tiền lương                 90.959.000             90.959.000
III Dự toán chi nguồn khác (Học thêm)    
       
IV Dự toán chi nguồn khác (Học nghề)    
       
V Dự toán chi nguồn khác (Lệ phí nghề)    
       
VI Dự toán chi nguồn khác (CSSKBĐ)    
       
VII Dự toán chi nguồn khác    
       
VII Quỹ học phẩm, tài liệu               136.665.000           136.665.000
1 Chi mua tài liệu, học phẩm               136.665.000           136.665.000
VII Quỹ xã hội hóa               233.180.000           233.180.000
1 Quỹ tăng cường cơ sở vật chất 69.200.000             69.200.000
2 Quỹ phụ phí vệ sinh 69.900.000             69.900.000
5 Quỹ hỗ trợ nhân viên nấu ăn 94.080.000             94.080.000
VII Quỹ hội phụ huynh                 30.590.000             30.590.000
1 Chi thăm hỏi học sinh  4.800.000            4.800.000
2 Chi khen thưởng 11.910.000          11.910.000
3 Chi tặng quà, tổ chức tết thiếu nhi, tết nguyên đán 13.880.000          13.880.000
       
Tin cùng chuyên mục