• bao gồm 7 nhân viên nuôi , 100% nhân viên đều có trình độ trung cấp nấu ăn.
  • Địa chỉ: Bắc Lý- Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0bacly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0986009199
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Mai Anh
Vị trí: NV
Email: nguyenthimaianh@gmail.com
Điện thoại: 0987.354.657
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.475.912
3
Họ tên: Nguyễn Thùy Dung
Vị trí: Nhân viên
Email: nguyenthuydung@gmail.com
Điện thoại: 0168.453.210
4
Họ tên: Nguyễn Thị Phượng
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986.375.967
5
Họ tên: Trần Thị Anh
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.274.524
6
Họ tên: Trần Thị Nhung
Vị trí: Nhân viên
Email: tranthinhung@gmail.com
Điện thoại: 0167.465.123
7
Họ tên: Lê Thị Thuý
Vị trí: Nhân viên nấu ăn
Email: c0bacly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0987.365.172