Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
24/BC-MN
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm... Chi tiết
2017-10-19
23/KH-MN
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm... Chi tiết
2017-10-12
22/KH-TMN
KẾ HOẠCH Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên... Chi tiết
2017-10-11
21/QĐ- TMN
QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện... Chi tiết
2017-10-10
20/KH-TMN
KẾ HOẠCH Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi... Chi tiết
2017-10-10
19/BC-MN
BÁO CÁO Kết quả tổ chức triển khai thực hiện công... Chi tiết
2017-10-09
18/ĐGTĐ-MN
HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ-... Chi tiết
2017-10-07
17/KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-... Chi tiết
2017-10-05
16/KH-MN
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị,... Chi tiết
2017-10-05
15/KH-HĐT
KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng trường năm học... Chi tiết
2017-10-03
14 /KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác Pháp chế năm học 2017- 2018 Chi tiết
2017-09-30
13/KH-TMN
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy... Chi tiết
2017-09-27
12/QĐ-MN
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ... Chi tiết
2017-09-23
11/KH- MN
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA HIÊU TRƯỞNG Năm học 2017 –... Chi tiết
2017-09-23
10/KH- TMN
KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công... Chi tiết
2017-09-22
09/QĐ-TMN
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường... Chi tiết
2017-09-22
08/GDĐT-GDMN
Đăng ký xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia... Chi tiết
2017-09-19
07/BPCCM
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2017... Chi tiết
2017-09-19
06/KH-TMN
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 Chi tiết
2017-09-18
05/QĐ-TMN
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ chuyên môn năm học 2017 -... Chi tiết
2017-09-16
04/QĐ -TMN
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ chuyên môn năm học 2017 -... Chi tiết
2017-09-16
03/QĐ -TMN
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ,... Chi tiết
2017-09-09
02/KHBDTX-TMN
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo... Chi tiết
2017-05-12
01/KH-MN
KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây... Chi tiết
2017-03-03
15 /KH-MN
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính và... Chi tiết
2016-12-06
Số:13 /BC-TMN
BÁO CÁO Kết quả tổ chức “ Ngày Pháp luật nước... Chi tiết
2016-11-15
Số: 11/KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-10-15
03/QC-TMN
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Mầm non xã... Chi tiết
2016-10-10
03/QC-TMN
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Mầm non xã... Chi tiết
2016-10-10
Số: 02 /QC-TMN
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO... Chi tiết
2016-10-10