Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 11/KH-MN
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm... Chi tiết
2017-10-12
01/KH-MN
KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây... Chi tiết
2017-03-03
15 /KH-MN
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính và... Chi tiết
2016-12-06
Số:13 /BC-TMN
BÁO CÁO Kết quả tổ chức “ Ngày Pháp luật nước... Chi tiết
2016-11-15
Số: 11/KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-10-15
03/QC-TMN
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Mầm non xã... Chi tiết
2016-10-10
03/QC-TMN
QUY CHẾ Thực hiện công khai của trường Mầm non xã... Chi tiết
2016-10-10
Số: 02 /QC-TMN
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO... Chi tiết
2016-10-10
02 /QC-TMN
QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,... Chi tiết
2016-10-10
15/11/2016
GIAO ƯỚC THI ĐUA Chi tiết
2016-10-07
Số: 02 /QC-TMN
HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ-... Chi tiết
2016-10-07
12/BC-MN
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (Tính... Chi tiết
2016-10-02
08 /KH- KTNB
KẾ HOẠCH Kiểm tra việc phân công chuyên môn, phân công... Chi tiết
2016-09-29
07/KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác Pháp chế năm học 2016 - 2017 Chi tiết
2016-09-28
06/KH-MN
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo... Chi tiết
2016-09-25
05/KH- TMN
KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công... Chi tiết
2016-09-22
Số: 10/QĐ-TMN
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ... Chi tiết
2016-09-22
04/KH-TMN
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Chi tiết
2016-09-19
10/BC-MN
BÁO CÁO Tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm... Chi tiết
2016-09-05
: 01/KHBDTX-TMN
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2016 - 2017 Chi tiết
2016-07-24
03/KHHT-MN
KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi “ Bé khéo tay” và triển... Chi tiết
2016-04-08
02/KH-TMN
KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, giai... Chi tiết
2016-03-15
01/ KH- CBMN
KẾ HOẠCH Hoạt động chi bộ mầm non năm 2016 Chi tiết
2016-01-05
13/KH-MN
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự... Chi tiết
2015-12-10
08/QĐ -TMN
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng giám khảo đánh... Chi tiết
2015-10-24
12/KH-MN
KẾ HOẠCH Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai... Chi tiết
2015-10-20
11/KH-MN
KẾ HOẠCH Công tác Pháp chế năm học 2015 - 2016 Chi tiết
2015-10-16
10/KH-MN
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm... Chi tiết
2015-10-10
09 /KH-TMN
KẾ HOẠCH An toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ trong... Chi tiết
2015-10-07
03/NQ-MN
NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Chi tiết
2015-10-06