Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 71/QĐ-MNBL
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường... Chi tiết
2029-09-30
Số: 20/BC-MNBL
BÁO CÁO Tình hình nghỉ Tết Canh Tý - 2020 Chi tiết
2020-01-30
Số: 06/BC-MNBL
BÁO CÁO Kết quả công tác thi đua khen thưởng, học... Chi tiết
2020-01-14
Số: 05/BC-MNBL
BÁO CÁO Việc triển khai cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi làm... Chi tiết
2020-01-13
Số: 01/BC-MNBL
BÁO CÁO Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ trường... Chi tiết
2020-01-05
Số: 102/BC-MNBL
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo... Chi tiết
2019-12-29
Số: 106/BC-MNBL
BÁO CÁO Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên... Chi tiết
2019-12-28
Số: 84/BC-MNBL
BÁO CÁO Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của... Chi tiết
2019-11-22
số:83 BC/MNBL
BÁO CÁO Kết quả hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày Nhà... Chi tiết
2019-11-21
BC-MNBL
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC VỆ... Chi tiết
2019-11-20
Số: 89/QĐ-MNBL
QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận giáo viên đạt giáo viên dạy... Chi tiết
2019-11-09
Số: 82/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề'... Chi tiết
2019-10-28
Số: 80 /QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban giám khảo của Hội thi... Chi tiết
2019-10-25
Số: 79/QĐ-MNBL
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo... Chi tiết
2019-10-25
Số: 81/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban đề thi của Hội thi giáo... Chi tiết
2019-10-25
Số: 72/QĐ-MNBL
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ Làm việc và nội quy của... Chi tiết
2019-10-15
Số: 73/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp... Chi tiết
2019-10-02
Số: 71/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-10-01
Số: 70 /KH-MNBL
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua -... Chi tiết
2019-09-30
Số: 70/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết... Chi tiết
2019-09-30
Số: 59KH/MNBL
KÊ HOẠCH Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 Chi tiết
2019-09-28
Số 69/QĐ - TĐKT
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua -... Chi tiết
2019-09-27
Số: 67/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Công tác Thi đua- Khen thưởng năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-09-25
Số: 68/KH-HT
KẾ HOẠCH chỉ đạo của Hiệu trưởng Chi tiết
2019-09-25
Số: 65/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm công nghệ thông tin năm học... Chi tiết
2019-09-20
Số 66/KH-MNBL
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020 Chi tiết
2019-09-20
Số: 63 /KH-MNBL
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học... Chi tiết
2019-09-18
Số: 53 KH//MNBL
KẾ HOẠCH Tổ chức Tết trung thu cho bé năm 2019 Chi tiết
2019-09-12
Số: 64/QĐ -MNBL
QUYẾT ĐỊNH về việc phân công nhiệm vụ cho CB, GV,NV... Chi tiết
2019-09-09
Số: 54/KH-MNBL
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ... Chi tiết
2019-08-17