Liên kết web

Kế hoạch công khai năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường MN Chân Lý                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số: 07/KH-MN                                              Chân Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2018-2019

I.Căn cứ pháp lý

          Căn cứ Thông tư 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT  ngày 03/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục quốc dân.

II. Mục tiêu thực hiện công khai

            Công khai của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

            Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật

          Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai

III.Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai

1.                 Bà: Nguyễn Thị Hòa      - Hiệu trưởng                             - Trưởng ban;

2.                 Bà: Nguyễn Thị Hoa      - Phó hiệu trưởng, CTCĐ          - Phó ban;

3.                 Bà: Nguyễn Thị Oanh    - Phó hiệu trưởng                      - Thành viên;

4.                 Bà: Trần Thị Hợi         - Trưởng ban thanh tra nhân dân - Thành viên

5.                 Bà: Nguyễn Thị Độ        - Tổ phó tổ MG                        - Thư ký;

6.                 Bà: Trần Thị Quyên       - Kế toán                                   - Thành viên;

7.                 Bà: Phạm Thị Toan        - Thủ quỹ                                - Thành viên;

8.                 Cùng các tổ trưởng tổ chuyên môn                                   - Thành viên.    

Ban chỉ đạo căn cứ vào quy chế công khai ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định trong quy chế.

Trách nhiệm:

Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung;

Phó ban phụ trách nội dung 1;

Các thành viên phụ trách nội dung 2,3.

IV.Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai

1. Các nội dung công khai

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục

 Công khai cam kết chất lượng giáo dục: (Biểu 01) mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của nhà trường.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu 02): công khai số trẻ học 2 buổi/ngày, sổ trẻ khuyết tật học hòa nhập, số trẻ ăn bán trú tại trường, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục có sự phân chia theo các nhóm lứa tuổi.

1.2.Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

Công khai cơ sở vật chất (Biểu 03): số lượng phòng học, phòng chức năng…

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu 04): Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo

1.3.Công khai tài chính

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

a) Tháng 9 năm 2018: Công khai dự toán các quỹ ngoài ngân sách năm học 2018-2019;

b) Tháng 1 năm 2019: Công khai quyết toán NSNN năm 2018 và dự toán NSNN năm 2019;

c) Tháng 5 năm 2019: Công khai quyết toán các quỹ ngoài ngân sách năm học 2018-2019.

2. Về hình thức và thời điểm công khai

Công khai và công bố trong các cuộc họp CB, GV, NV nhà trường vào tháng 1 và tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật vào tháng 9 và khi có thông tin mới hoặc thay đổi

Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ trẻ xem xét. Thời điểm công bố là tháng 9 – tháng 10 và tháng 5 hàng năm hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

V.Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định theo quy chế và kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm 2017-2018 và kế hoạch triển khai của năm học 2018-2019.

- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nội dung 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

- Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm nội dung 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo hiệu trưởng.

- Kế toán chịu trách nhiệm nội dung 3: Công khai thu chi tài chính. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo cho hiệu trưởng.

Yêu cầu các bộ phận trong Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 


 

                                                                                                                           Nguyễn Thị Hòa

Các tin khác