Liên kết web

Kế hoạch ba công khai

Phòng GD&ĐT Lý Nhân                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường MN Chân Lý                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 09/KH-MN                                                    Chân Lý, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2016-2017

I.Căn cứ pháp lý:

          Căn cứ Thông tư 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách;

Căn cứ hướng dẫn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18  tháng 10  năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

II. Mục tiêu thực hiện công khai:

            Công khai của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

            Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật

          Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai

III.Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai:

1.                 Bà: Nguyễn Thị Hòa       - Hiệu trưởng                                - Trưởng ban;

2.                 Bà: Nguyễn Thị Hoa       - Phó hiệu trưởng, CTCĐ             - Phó ban;

3.                 Bà: Nguyễn Thị Huê       - Phó hiệu trưởng                          - Thành viên

4.                 Bà: Nguyễn Thị Nhài      - Trưởng ban thanh tra nhân dân  - Thư ký;

5.                 Bà: Trần Thị Quyên        - Kế toán                                         - Thành viên;

6.                 Bà: Phạm Thị Toan          – Thủ quỹ                                    - Thành viên

7.                 Cùng 3 tổ trưởng tổ chuyên môn                                           - Thành viên.

Ban chỉ đạo căn cứ vào quy chế công khai ban hành theo Thông tư 09//2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định trong quy chế.

Trách nhiệm:

Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung;

Phó ban phụ trách nội dung 1;

Các thành viên phụ trách nội dung 2,3.

IV.Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai:

1. Các nội dung công khai:

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục:

 Công khai cam kết chất lượng giáo dục: ( Biểu 01) điều kiện, đối tượng tuyển sinh. Yêu cầu phối hợp giữa gia đình, nhà trường, yêu cầu thái độ của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, kết quả học tập và đạo đức của học sinh

Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu 02)

1.2.Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

Công khai cơ sở vật chất (Biểu 03): số lượng phòng học, phòng chức năng…

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu 04): Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo

1.3.Công khai tài chính:

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách

a) Tháng 9 năm 2016: Công khai dự toán các quỹ ngoài ngân sách năm học 2016-2017;

b) Tháng 1 năm 2017: Công khai quyết toán NSNN năm 2016 và dự toán NSNN năm 2017;

c) Tháng 5 năm 2017: Công khai quyết toán các quỹ ngoài ngân sách năm học 2016-2017.

2. Về hình thức và thời điểm công khai:

Công khai và công bố trong các cuộc họp CB, GV, NV nhà trường vào tháng 1 và tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật vào tháng 9 và khi có thông tin mới hoặc thay đổi

Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 9 – tháng 10 và tháng 5 hàng năm hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

 

 

V.Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định theo quy chế và kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm 2015-2016 và kế hoạch triển khai của năm học 2016-2017

- Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nội dung 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm nội dung 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo hiệu trưởng

- Kế toán chịu trách nhiệm nội dung 3: Công khai thu chi tài chính. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo cho hiệu trưởng.

Yêu cầu các bộ phận trong Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Thị Hòa

Các tin khác