Liên kết web

Biểu mẫu công khai

STT Nội dung Tổng số
trẻ em
Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12
tháng tuổi
13-24
tháng tuổi
25-36
tháng tuổi
3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ 555     80 165 166 144
1 Số trẻ em nhóm ghép 0            
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày 0            
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 555     80 165 166 144
4 Số trẻ em khuyết tật
học hòa nhập
3         2 1
II Số trẻ em được tổ
chức ăn tại cơ sở
555     80 165 166 144
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 555     80 165 166 144
IV Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 555     80 165 166 144
V Kết quả phát triển biểu đồ sức khỏe của trẻ em              
1 Kênh bình thường 520     74 154 157 135
2 Kênh dưới -2              
3 Kênh dưới -3              
4 Kênh trên +2              
5 Kênh trên +3              
6 Phân loại khác              
7 Số trẻ em suy dinh dưỡng 35     6 11 9 9
8 Số trẻ em béo phì              
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 555     80 165 166 144
1 Đối với nhà trẻ 80            
a Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng              
b Chương trình giáo dục mầm non- chương trình giáo dục nhà trẻ 80            
2 Đối với mẫu giáo 475            
a Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo              
b Chương trình 26 tuần              
c Chương trình 36 buổi              
d Chương trình giáo dục mầm non- chương trình giáo dục mẫu giáo 475            

Các tin khác