Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/KIỂM TRA CUỐI NĂM/

KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

CỦA SỞ GD&ĐT