Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/KHỞI CÔNG XÂY DỰNG PHÒNG HỌC TRƯỜNG MN CHÂU SƠN/

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG PHÒNG HỌC TRƯỜNG MN CHÂU SƠN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG PHÒNG HỌC TRƯỜNG MN XÃ CHÂU SƠN