Tin tức Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/CÔNG KHAI TÀI CHÍNH/

Mẫu công khai quyết toán thu chi nguồn khác năm 2014-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 

Đơn vị: Trường Mầm non Châu Sơn

 
 

Chương: 622- Mã số QHNS: 1115568

   

THÔNG BÁO

 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU KHÁC

NĂM HỌC 2014-2015

   

Đơn vị : đồng

       

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán số thu chi trong năm học 2014-2015

Ghi chú

A

PHẦN THỰC THU

765.824.500

 

1

Học phí

77.962.500

 

2

Các khoản thu thỏa thuận khác

582.512.000

 

a

Nước uống tinh khiết

8.800.000

 

b

Nuôi ăn bán trú

573.712.000

 

3

Các khoản đóng góp tự nguyện cho BĐDCMHS

33.150.000

 

a

Quỹ hội phụ huynh

19.500.000

 

b

Khuyến học

9.750.000

 

c

Chữ thập đỏ

3.900.000

 

4

Các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa cho nhà trường

72.200.000

 

a

Hỗ trợ tiền bảo vệ

9.750.000

 

b

Hỗ trợ sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất

29.300.000

 

c

Hỗ trợ trang trí biểu bảng trường lớp

19.500.000

 

d

Hỗ trợ đồ dùng chung(Nuôi ăn bán trú)

13.650.000

 

B

PHẦN THỰC CHI

765.824.500

 

1

Chi học phí ( Ghi Thu, ghi Chi HP phản ánh vào NSNN )

77.962.500

 

a

40% Số học phí chi bù tăng lương

31.185.000

 

b

60% Số học phí chi hoạt động thường xuyên

46.777.500

 

2

Chi các khoản thỏa thuận khác

582.512.000

 

a

Chi mua nước uống tinh khiết cho học sinh

8.800.000

 

b

Chi nuôi ăn bán trú

573.712.000

 

3

Chi các khoản đóng góp tự nguyện của BĐDCMHS

33.150.000

 

a

Chi tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh.

19.500.000

 

b

Chi thưởng cho các cháu trong các hội thi và chi thưởng cuối năm

9.750.000

 

c

Chi mua dụng cụ sơ cứu, chi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

3.900.000

 

4

Chi các khoản đóng góp tự nguyện, xã hội hóa

72.200.000

 

a

Chi hỗ trợ tiền bảo vệ

9.750.000

 

b

Chi mở rộng sân, bể, sửa chữa khu Câu Tử

29.300.000

 

c

Chi hỗ trợ trang trí, biểu bảng nhà trường và các lớp

19.500.000

 

d

Chi mua bổ sung bếp ga công nghiệp đôi, mua máy khử độc….

13.650.000

 

   

Ngày 1 tháng 6 năm 2015

 

    KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   

( Đã ký )

       
       
 

Trần Thị Phượng

Lương Thị Thu