Liên kết web

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

34

 

 

 

 

 

 

 

6

 

23

 

5

 

0

 

I

Giáo viên

 23

HĐLĐ

HĐLV

 

 

4

19

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

Biên chế

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

Biên chê+ HĐLĐ

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

HĐLĐ

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 7

 

HĐLV

 

 

 

2

5

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Châu Sơn., ngày.25 tháng..9  năm..2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã ký 

Nguyễn Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác