Liên kết web

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

                                    TRƯỜNG MẦM NON CHÂU SƠN

 

 

 THÔNG BÁO

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

- 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

 

-100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1lần/năm, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 3% trở lên so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

Đạt từ  90% trở lên

Đạt từ 95% trở lên

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT

BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

 Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

- 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

-Trang  bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho GV, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả.

- Phối hợp với PHHS để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 

- 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú.

- Trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

- Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ, nhà trường quan tâm tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan để rèn kỹ năng sống cho trẻ

- Đầu tư môi trường bên trong và ngoài lớp, các phòng chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ.

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho GV, kết nối internet để giáo viên thuận lợi trong việc tham khảo và tải nội dung phù hợp vận dụng trong công tác nuôi dưỡng giáo dục hiệu quả.

- Phối hợp với PHHS để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của trường, lớp và trẻ.

 

 

                Châu Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2017
                          Thủ trưởng đơn vị
                         (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác