Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số 985/PGDĐT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2019-09-16
1747/SGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông... Chi tiết
2019-09-10
3946/BGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin... Chi tiết
2019-08-30
Số: 4316/CT-BGDĐT
CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN... Chi tiết
2018-10-12
4095/BGDDT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2018-09-10
Số: 117/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG... Chi tiết
2017-01-25
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT- GA
V/v Giáo án Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Số: 53/2012/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng... Chi tiết
2012-12-20