CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Lý Nhân                                                 Biểu mẫu 04

    Trường mầm non xã Công Lý

 

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018-2019

 

 

STT

 

Nội dung

 

Tổng số

                Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

     Hạng IV

    Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

40

 

 

8

18

4

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

40

 

 

8

18

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

8

 

 

 

5

3

 

3

 

 

4

4

 

 

2

Mẫu giáo

22

 

 

8

13

1

 

13

1

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

 

 

1

 

6

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

6

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Công, ngày  20  tháng  9 năm 2018

                                                                                  Thủ trưởng đơn vị

                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Tin cùng chuyên mục