Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh

                                   

      PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LÝ


Số: 04/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Công Lý, ngày 30 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp

và y tế trường học - Năm học 2015-2016

 


       A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

      I. Văn bản hướng dẫn:

      Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

     Căn cứ Công văn số 4723/BGD ĐT-CTHSSV ngày 15/9/2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm 2015-2016.

- Thực hiện công văn số 1218/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 25/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016;

      Công văn số: 260/PGDĐT-NGLL ngày 29/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân hướng dẫn nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016.

     Trường mầm non Công Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016, cụ thể như sau:    

    II. Đặc điểm tình hình

    1. Thuận lợi.

     - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã; Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo, Thanh tra Phòng Giáo dục huyện Lý Nhân và của bậc học Mầm non.

      - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

      - Công tác đảm bảo an toàn về sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho học sinh luôn được chú trọng.

     2. Khó khăn:

 - Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi còn thiếu.

 - Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp.

      - Cán bộ phụ trách công tác y tế còn kiêm nhiệm chưa có chuyên môn nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

       3. Các số liệu cơ bản (Tại thời điểm đầu năm học).

       Tổng số nhóm lớp: 16; Trong đó có 13 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ

       - Tổng số trẻ ra lớp: 462 cháu. Trong đó MG là: 380cháu; Nhà trẻ là 82 cháu.

       - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 39 người. Biên chế: 10 người; TT09:14 người; hợp đồng ngắn hạn:10 người; nhân viên 6 người.

Trong đó: CBQL: 03 người; giáo viên: 30 người; Nhân viên: 7người.( trong đó 1 nhân viên kế toán và 5 nhân viên nuôi)

    B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ .

    I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục đẩy việc mạnh học tập và làm theo, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường học; Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của cha mẹ học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

4. Nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác giáo dục đạo đức,  lối sống cho học sinh, ngăn chặn và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa của giáo viên, cha mẹ học sinh; Tăng cường giáo dục toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyên thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên cha mẹ học sinh về tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác Tư tưởng – Văn hoá

1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” Toàn thể đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức ở nhà trường nêu cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm gương mẫu  trong công tác; Gắn bó với học sinh, coi học sinh là đối tượng ưu tiên được phucj vụ trước hết và trên hết. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức; Đề ra nội dung phù hợp với đối tượng học sinh. Giới thiệu rộng rãi ưebsite:http/hochiminh.vn vàhttp/tutuonghochiminh.vn tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo các tấm gương học tập và làm theo Bác.

-Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên trẻ và học sinh tích cực tham dự cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “năm học 2015-2016; cập nhật theo dõi và thời gian tổ chức thi để đăng ký dự thi kịp thời.

2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 cụ thể.

-Triển khai các nội dung liên quan Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng  giai đoạn 2015-2020” theo quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng chính phủ.

-Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, Quy định cụ thể việc học sinh tham gia trực tiếp lao động vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền trực quan, treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ tổ quốc theo đúng sự chỉ đạo của các cấp; Thực hiện nghiêm túc quy định hát quốc ca trong các lễ chào cờ.

3. Triển khai thực hiện chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/03/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành giáo dục và đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017; chương trình số 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 03/9/2015 về phối hợp hoạt động trong năm học 2015-2016.

4. Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng “Trường học thân thiện. Học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

- Nhà trường phấn đấu đạt tốt 5/5 nội dung của phong trào và được công nhận trong năm học 2015-2016.

5. Triển khai Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho trẻ qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài  trời, hoạt động trong giờ đón, trả trẻ và các hoạt động ngày hội, ngày lễ...

6. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chawm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp trẻ tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt.

2. Công tác quản lý học sinh

1. Nhà trường tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, phòng chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật (đặc biệt là trong dịp tổ chức đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước). Thực hiện có hiệu quả quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình tạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Có giải pháp nhằm đảm bảo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi ở trường.

2. Chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; Nhà trường tổ chức ký cam kết với  gia đình và nhà trường chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh không để sảy ra ùn tắc giao thông khu vực cổng trường (theo nội dung kế hoạch số 27/PGD ĐT- NGLL ngày 25/8/2015 của phòng giáo dục đào tạo huyện Lý Nhân)

3. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2015-2016 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học (quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo); tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, khả năng ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với cơ quan công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học (thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGD ĐT ngày 28/8/2015 của Bộ công an và Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục).

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2015).

- Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh (quyết định số 1387/QĐ-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ngày 7/04/2011).

4. Thực hiện tốt lĩnh vực phát triển thể chất trong trường mầm non.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học:

- Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

 - Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo  GDPTVĐ cho trẻ.

     - Trú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong trường mầm non.

 - Nhà trường tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự đầu tư ủng hộ của cộng đồng, phụ huynh học sinh nhằm tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc dạy học và tập luyện thể dục ( sân tập, trang thiết bị...).

4. Công tác Y tế trường học

1. Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học với các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp tổ chức hiệu quả, phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Củng cố, phát triển và kiện toàn công tác y tế trường học theo thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 01/03/2000 của Bộ y tế và Bộ giáo dục đào tạo quy định về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

- Nhà trường  phân công, bố trí  01 đ/c cán bộ quản lý kiêm nhiệm công tác tế trường học có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ định kỳ theo quy định.

- Đề xuất với các cấp biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006; Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầ non công lập thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 18/3/2007 của Bộ tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học

- Triển khai chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ y tế và Bộ giáo dục đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

- Trang bị phòng y tế có tranh tuyên truyền, tủ thuốc, cơ số thuốc tối thiểu; đồ thị theo dõi sức khoẻ của trẻ,... theo quy định. Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 2 lần cho học sinh trong năm học.

- Nhà trường tổ chức tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học của đơn vị vào tháng 3/2015 theo Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn cấp huyện.

2. Nhà trường phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm Ạ H1N1, cúm A H5N1, tay chân miệng, sởi-rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét giun sán,và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

3. Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

- Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho CB, GV, NV học sinh về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường.

5. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo của các cấp.

C. Tổ chức thực hiện

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào Kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016 của trường mầm non xã Công Lý./.

Nơi nhận:     

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Cán bộ, giáo viên (để thực hiện);

- Lưu: VP trường MN.                                                                              

      HIỆU TRƯỞNG     

                   

 

 

          Nguyễn Thị Kim Nương

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục