Giới thiệu

Báo cáo chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới


PHÒNG GDĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CÔNG LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số: 03/BC-MN                                                Công Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức khai giảng năm học mới

 


Kính gửi: Phòng GDĐT huyện Lý Nhân.

 

            Thực hiện Công văn số 207/PGDĐT-GDMN ngày 22/8/2016 của phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc báo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới, trường mầm non xã Công Lý báo cáo như sau:

  1. Tình hình huy động trẻ đến trường, lớp.

           Nhà trường đã giao sĩ số trẻ phải huy động cho từng đ/c giáo viên, đồng thời phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể ở thôn xóm vận động trẻ ra lớp. Số trẻ trong độ tuổi  huy động trẻ ra lớp tại thời điểm chuẩn bị khai giảng là:

          - Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: 17.  Trong đó nhà trẻ có 3 nhóm; Mẫu giáo: 14 lớp.

- Số Trẻ  nhà trẻ ra lớp: 81/418;   đạt tỷ lệ: 19,38%

- Số Trẻ mẫu giáo ra lớp : 399/467;    đạt tỷ lệ: 85,44%

2. Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp; mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi và nuôi ăn bán trú cho trẻ.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới và tham mưu với lãnh đạo địa phương về quy mô nhóm, lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác CSGD trẻ trong năm học 2016- 2017.

- Huy động phụ huynh đóng góp kinh phí mua tài liệu, học phẩm cho trẻ

* Tổng số kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm:  90.000.000 đ

 Trong đó:

- Ngân sách Nhà nước cấp: 0 đ

- Ngân sách địa phương: 0

- Cha mẹ học sinh đóng góp: 90.000.000 đồng

3. Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

          Tổng số CB-GV-NV: 40 người. Trong đó CBQL: 3; GV trược tiếp đứng lớp: 29; Kế toán: 01; Nhân viên nấu ăn: 7.

          Tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở- phòng GD tổ chức.

4. Tình hình tổ chức ngày tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học mới.

           Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch khai giảng năm học mới, tham mưu với lãnh đạo UBND xã về dự và chỉ đạo.

           5. Kết quả việc tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhà trường tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đúng hướng dẫn của ngành.

 100% cán bộ, GV, NV có mặt đầy đủ;  có 390 cháu ở các lớp 5 tuổi, 4 tuổi và 3 tuồi đi dự lễ khai giảng năm học mới. Với không khí của ngày Hội đến trường, và được các đại biểu và phụ huynh đánh giá cao.

          6. Tổng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị.: 43.000.000 đ.

Trên đây là báo cáo cáo tình hình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới của nhà trường. Trường Mầm non xã Công Lý trân trọng báo cáo./.

                                                                          Công Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kim Nương