Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Tuyên truyền/

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong trường mầm non

Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, công chức viên chức, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động các hoạt động PCCC

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LÝ

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

- Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013;

 - Căn cứ nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

 - Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an Quy định chi tiết thi hành mốt điều của Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa chaysvaf luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Trường Mầm non Công Lý lập kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH  VÀ YÊU CẦU

1. Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, công chức viên chức, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động các hoạt động PCCC.

2. Để phòng, tránh các tư tưởng chủ quan, chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra các tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra thiệt hại tại đơn vị và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

3. Xác định nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống chữa cháy tại đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy

4. Nắm bắt tình hình, khả năng nguy cơ xảy ra cháy, nổ từ đó đề ra biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy.

5. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, cẩn trọng trong quản lý, học tập, sinh hoạt, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ sẵn sàng ứng phó, chữa cháy kịp thời và hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHỦ YẾU

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp chữa cháy, kiểm tra và tự chỉnh sửa  phương án chữa cháy và cứu hộ; tổ chức thực tập tình huống cháy giả định (trong hồ sơ Phương án PCCC). Mở hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy (tự kiểm tra hệ thống, các thiết bị, dụng cụ chữa cháy phải được lập thành biên bản). Trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kiểm tra, bảo quản, sử dụng có hiệu quả phương tiện chữa cháy.

2. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định về chữa cháy, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan có thẩm quyền. Đưa nội dung công tác PCCC và các buổi sinh hoạt đầu tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các quy định về phòng cháy và chữa cháy bằng nhiều hình thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học, phổ biến kiến thức về PCCC.

3. Chú trọng công tác tự kiểm tra ở đơn vị theo định kỳ về phòng cháy chữa cháy. Nâng cao nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ phát huy hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy và chữa cháy “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”. Tổ chức thực tập phương án, chủ động xử lý các tình huống giả định để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu nhằm hạn chê tối đa mất mát về tính mạng và tài sản.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG CCC

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013 và Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy,Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an Quy định chi tiết thi hành mốt điều của Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.

  - Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các trường học (trong sân trường, và tại các dãy phòng học), tại  các nơi có nguy cơ xảy ra cháy, nổ bằng các hình thức như khẩu hiệu, panô, áp phích,...

            - Tổ chức phát động phong trào để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác PCCC, tổ chức thi đua bảo vệ môi trường, và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

2. Xây dựng phương án, củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ

- Lập phương án PCCC của đơn vị thông qua hướng dẫn của đội cảnh sát PCCC  và kiểm tra việc thực hiện. Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị, triển khai cho các thành viên trong đội được học tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Phổ biến kiến thức, triển khai nghiệp vụ  PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ cụ thể như sau:

+ Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên

+ Phân công trực của Đội PCCC nhà trường

+ Việc huy động lực lượng khi xảy ra sự cố cháy, nổ (phương án chữa cháy, cứu hộ)

- Chuẩn bị đầy đủ các lực lượng và phương tiện để chủ động xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy gây thiệt hại về người và tài sản của đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy, hệ thống điện, các nơi dễ xảy ra cháy, nổ, kiểm tra các thiết bị sử dụng cho việc chữa cháy, nhằm khắc phục những thiếu sót, cụ thể:

+ Hệ thống an toàn về điện: Kiểm tra việc đảm bảo hệ thống điện theo quy định an toàn khi sử dụng điện của trường, việc thực hiện chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị điện và hệ thống chống sét đối với công trình đã xây dựng.

+ Việc bảo quản, sử dụng thiết bị, hàng hóa dễ cháy, nổ. ( Phòng học, Bếp ăncác phòng chức năng khác).

+ Hệ thống lối thoát nạn: Trên cơ sở thực tế về cơ sở vật chất của trường, phải thiết lập lối thoát hiểm (chính và phụ) đảm bảo đủ điều kiện về an toàn (chiều rộng; chiều dài…); khoảng cách hành lang an toàn về PCCC (giao thông; nguồn nước để phục vụ và tiếp ứng cho việc chữa cháy tại chỗ); bố trí bãi giữ xe không lấn chiếm khoảng cách an toàn cho lối thoát nạn.

+ Tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC: Kiểm tra các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ (hệ thống cấp nước trong nhà; trên các tầng lầu; hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động (nếu có) và các phương tiện PCCC tại chỗ).

- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy và chữa cháy “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ,  phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ” để đạt kết quả cao nhất.

3. Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

- Nhà trường thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC của đơn vị (có biên bản lưu vào hồ sơ PCCC của trường), chú ý thường xuyên kiểm tra quản lý tốt hệ thống điện, các phòng thực hành thí nghiệm của đơn vị.

- Chủ động kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường học, xử lý rác thải, về xử lý đốt phải đảm bảo an toàn.

            - Triển khai công tác tự kiểm tra chủ động khắc phục các yếu tố không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm mỗi tháng 01 lần Quản lý tốt nguồn điện của đơn vị.

- Chủ động tự kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, hồ sơ văn bản có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy của đơn vị và các yêu cầu khác phục vụ công tác kiểm tra của các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm học 2018 - 2019; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường căn cứ kế hoạch để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng  GD&ĐT Lý Nhân                                                                    (Đã ký)

- Lãnh đạo trường, BCĐ CCC

- Lưu: VT, hồ sơ PCCC                                                                Nguyễn Thị Kim Nương

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm