Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Kế Hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020/

Quyết định tuyển sinh năm học 2019 - 2020

       PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XÃ CÔNG  LÝ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Số: 55 /QĐ-MNCL           Công Lý, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban điều tra phổ cập, huy động trẻ ra lớp

Trường Mầm non - Năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ CÔNG LÝ

    Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non tại văn bản 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;      Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường mầm non Công Lý;

          Xét khả năng, chức vụ của cán bộ, giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều tra phổ cập và huy động trẻ ra lớp năm học 2019-2020 trường mầm non xã Công Lý bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nương, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Vi, Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS, PCT Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó hiệu trưởng, phó ban

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thư ký hội đồng sư phạm - Thư ký;

5. Bà Nguyễn Thị Hòa, Tổ trưởng CMMG - Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ - Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Tươi, Tổ phó chuyên môn Nhà trẻ -  Ủy viên;

8.Bà Nguyễn Thị Kim Hệ, Tổ phó tổ nhà trẻ - Uỷ viên;

8. Bà Chu Thị Hằng,  Kế toán - ủy viên

Điều 2. Ban điều tra phổ cập và huy động trẻ ra lớp có nhiệm vụ căn cứ vào chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp theo Kế hoạch để nhận vào trường Mầm non đúng quy định.

* Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:   

- Thời gian: 07giờ30 ngày 01/8/2019 đến hết ngày 05/8/2019 và khi phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ đến trường.

          - Địa điểm: Tại trường Mầm non CôngLý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

          - Hình thức: Nhận hồ sơ để nhập học.

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:                                                           TM.BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

- Phòng GDĐT;                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                               

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Kim Nương