Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Công Lý - Chắp Cánh Những Ước Mơ)/Hội Giảng năm học 2019/

Hội Giảng năm học 2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN CÔNG LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 75/KH -MNCL                                                                   Công Lý, ngày 3  tháng 10  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN MẦM NON  DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

 
   

Căn cứ Công văn số 1696/SGDĐT- GDMN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;

Thực hiện kế hoạch số 2139/KH-GDĐT-MN ngày16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;

Thực hiện công văn số 2260/PGD ĐT- GDMN về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 66/KH –MNCL ngày 26/9/2019 thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường. Trường mầm non Công Lý  xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Góp phần đẩy mạnh  phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”  khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo trong hoạt động sư phạm; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;

Tuyển chọn, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non,  lựa chọn những sáng kiến hay để áp dụng và nhân rộng trong phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu

2.1. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học  sư phạm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.

3. Về đối tượng áp dụng

Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo và nhóm trẻ tại trường mầm non (kể cả công lập và ngoài công lập).

4. Thời gian tổ chức Hội thi

- Cấp trường: Từ 19/10 đến 02/11/2019 (hoàn thành trước ngày 10/11/2019). 5. Điều kiện tham gia Hội thi.

- Giáo viên tham gia dự Hội thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm do giáo viên tự sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn trở lên của cấp học mầm non theo quy định, có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trỏ lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

6. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể

a. Ngày 5/10/2019

- Các đồng chí giáo viên tham gia dự Hội thi giáo viên giỏi cấp trường nộp  một sáng kiến kinh nghiệm do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có nhiều hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đăng ký thực hành 1 hoạt động chơi-tập đối với giáo viên nhà trẻ; 1 hoạt động học đối với giáo viên mẫu giáo.

* Địa điểm: Tại khu Trung Tiến (Khu trung tâm)

b. Ngày 19/10/2019: Nộp sáng kiến kinh nghiệm

-  Từ 13h 30 phút – 14h30 phút  thi bài thi năng lực

- Địa điểm: Tại văn phòng khu Trung Tiến

* Từ 14h 30 phút đến 17h chấm bài thi năng lực

c. Ngày 24/10/; ngày 25/10/2019;

Giáo viên tham gia dự thi của các khối 5 tuổi, khối 3,4 tuổi và khối nhà trẻ làm quen trẻ tại các lớp (theo lịch của Ban Tổ chức).

d. Ngày 04/11/2019(  thứ 6)

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm

- Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

7. Thời gian tổ chức Hội thi: Tổ chức vào ngày  ( chiều ngày 19/10; ngày 26/10;  đến 02/11/2019)

 a. Địa điểm: Tại khu Trung Tiến, khu Phú Đa

b. Lịch cụ thể Hội thi

7.1. Ngày 18/10/2019)

- Buổi sáng:  8h00 họp Ban tổ chức Hội thi.

+ Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho Hội thi.

- Buổi chiều: 13h30’ họp Ban Giám khảo.

7.2. Chiều ngày 19/10/2019 ( chiều thứ bảy)

 - Tổ chức cho giáo viên làm bài thi năng lực

- Chiều 21/10/2019 chấm bài thi năng lực

7.3. Ngày 26/10/2019 (thứ  bảy)

- Buổi sáng:  Từ 8h00’ - 11h : Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục

- Buổi chiều: Từ 14h00’ - 17h0’: Thi thực hành tổ chức 8 hoạt động giáo dục.

-  Ngày 02/11/2019(thứ bảy)

- Buổi sáng:  Từ 8h00’ - 11h: Thi thực hành 8 hoạt động giáo dục còn lại

- Buổi chiều: Từ 14h00’ - 17h00’: Thi thực hành  hoạt động giáo dục còn lại

7.4. Ngày 05/11/2019 (Thứ hai)

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm

7.5. Ngày 6/11/2019

- Buổi sáng:

+ Từ 7h30 phút - 11h: Tổng hợp kết quả.

8. Cách tính điểm

8.1. Điểm cho các nội dung thi

- Bài kiểm tra năng lực: 10 điểm.

- Thi thực hành 01 hoạt động giáo dục; (Tổng 20 điểm)

- Sáng kiến kinh nghiệm: 100 điểm

II. Cách đánh  giá sáng kiến kinh nghiệm tổng 100 điểm

          1. Tiêu chí đánh giá

a. Tính mới của sáng kiến                                    25 điểm

b. Khả năng áp dụng của sáng kiến                       35 điểm

c.Hiệu quả mang lại                                              35 điểm

d. Đảm bảo tính khoa học:                                  5 điểm

2. Cách đánh giá sáng kiến kinh nghiệm

          - Loại A: Từ  85,0 (đ) - 100 đ (không có tiêu chí nào bị điểm 0).

          - Loại B: Từ 75,0 đến dưới 85,0 đ (không có tiêu chí nào bị điểm 0).

          - Loại C: Từ 50, đ đến  dưới 75 đ.

          - Không đạt: Dưới 50,0 đ

* Xếp loại thực hành hoạt động giáo dục:

+ Loại giỏi: Từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm.

+ Loại khá: Từ 14,0 điểm đến dưới 17,0 điểm.

+ Loại trung bình: Từ 10,0 điểm đến dưới 14,0 điểm.

3. Điểm của các giáo viên dự thi:

- Là tổng điểm bình quân mỗi nội dung thi của các giám khảo

4 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu:

- Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 7 của Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Các bài thi thực hành hoạt động giáo dục đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi thực hành đạt loại giỏi (17,0 điểm trở lên).

- Có sản phẩm dự thi đạt loại khá trở lên (14,0 điểm).

- Không vi phạm quy chế thi.

5 Xếp loại giáo viên tham gia dự thi:

a. Cơ cấu giải: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba.

b. Căn cứ xếp hạng:

Việc xếp loại giáo viên tham dự hội thi căn cứ vào kết quả đạt được của các giáo viên tham dự Hội thi và yêu cầu khác của Ban Tổ chức Hội thi được thông báo trong kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Căn cứ vào số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi và tổng điểm bình quân các nội dung thi cộng với điểm sản phẩm của các giáo viên tham dự Hội thi.

- Giáo viên vi phạm quy chế thi sẽ không được đánh giá xếp loại .

III. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

1. Nội dung thi

a. Bài thi kiểm tra năng lực:

Kiểm tra năng lực, hiểu biết của giáo viên về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi Chương trình giáo dục mầm non hoặc những  hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành. Phẩm chất đạo đức nhà giáo, ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực học đường, xử lý tình huống

b. Thi thực hành tổ chức 01 hoạt động giáo dục:

Mỗi giáo viên thực hành 01 hoạt động chơi - tập ( đối với giáo viên nhà trẻ) một hoạt động học ( đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên tự chọn.

 Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non.

2. Hình thức thi

a. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận, trắc nghiệm, hoặc cả hai hình thức. Thời gian thi 60 phút.

b. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian một tuần trước thời điểm thi.

   IV. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi.

- Tổ chức Hội thi, kiểm tra giám sát và công nhận kết quả Hội thi theo quy định.

        Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi của trường mầm non xã Công Lý năm học 2019-2020; nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân để nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả tốt./. 

 

 Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD&ĐT Lý Nhân(để báo cáo);

  - Cán bộ,GV,NV(để thực hiện);

  - Lưu VP

 

                                                                                            Nguyễn Thị Kim Nương

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN CÔNG LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ LỊCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 – 2020

           - Ngày 19/10/2019- Giáo viên nộp một  sáng kiến kinh nghiệm. Đăng ký đề tài.

          -  Chiều ngày 19/10/2019 ( sáng thứ bảy )- Giáo viên đăng ký đề tài, Làm bài thi kiểm tra năng lực.

- Chiều ngày 21/10/2019 - Chấm bài thi năng lực

 - Ngày 26- 26/10/2019 - Giáo viên tổ chức thực hành hoạt động giáo dục tại khu Tân  Tiến.   

 - Ngày 02/11/2019 - tiếp tục tổ chức thực hành hoạt động giáo dục tại khu Đồng Tân

- Ngày 05/11/2019  - Tổng hợp kết quả khu Tân Tiến.

       - Tổng kết hội thi: Ngày 9/11/2019 – Địa điểm tại văn phòng trường mầm non Công Lý.

 

 

 

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                          Nguyễn Thị  Kim Nương