Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
653/PGDĐT - TCCB
V/V hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu... Chi tiết
2019-05-10
539/SGDĐT-TTR
V/V rà soát kiểm tra công tác phòng chống bạo lực học... Chi tiết
2019-04-09
541/SGDDT-CTTT
V/V tang cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực... Chi tiết
2019-04-09
161/UBND-NN
V/V tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống bệnh... Chi tiết
2019-03-08
329/SGDĐT-TCCB
V/V Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP... Chi tiết
2019-03-07
10/UBND-GDDT
V/V Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống... Chi tiết
2019-01-05
1068/QĐ-PGĐT
V/V thành lập ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi... Chi tiết
2018-11-29
6890/QĐ-UBND
V/V Công nhận các xã thị trấn đạt chuẩn về phổ... Chi tiết
2018-11-09
1873/SGDĐT-CTTT
V/V Hưởng ứng tham gia cuộc thi ' Những tấm gương... Chi tiết
2018-11-01
957/PGDĐT - GDMN
V/V Phòng chống rét cho trẻ mầm non Chi tiết
2018-10-22
26/2018/ TT-BGDDT
Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên... Chi tiết
2018-10-08
25/2018/TT-BDGĐT
Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở... Chi tiết
2018-10-08