THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG MN ĐẠO LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019
 
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân    
I Tổng số phòng 13 Số m2/trẻ em    
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 13    
2 Phòng học bán kiên cố 0    
3 Phòng học tạm 0    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường 02    
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 8000 m2 20,25 m2/ trẻ    
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 1000 m2 2,53 m2/ trẻ    
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 64 m2    
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 64 m2    
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 10 m2    
4 Diện tích hiên chơi (m2)    
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)    
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 150 m2    
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Số bộ/nhóm (lớp)    
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 13    
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0    
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 12 Số bộ/sân chơi (trường)    
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) 05    
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) Số thiết bị/nhóm (lớp)    
1  
 
 
  Số lượng(m2)    
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em    
  01 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ    
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 13 13 10    
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0  
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
 
  Không    
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x    
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x    
XIV Kết nối internet x    
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x    
XVI Tường rào xây x    
 
 
 
 
Đạo Lý, ngày 18 tháng 8 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Vũ Thị Hằng  

Các tin khác