Công khai quyết toán ngân sách năm 2019

BiAu sii 4 - Ban hdnh kDm theo Th6ng tu sii 61/2017/TT-BTC ngdy 15 thdng 6 ndru 2017 ctia B0 Tdi chinh
TRTIoNG MN XA D4.O Lv
D/c: xfl E4o Lf -huyQn Ly Nhfln - tinh Hi Nam
Mfl chuong:622
Mfl QHNS: 1114930
coNG KHAr
QUYET TOAN KINH pni XCAN SACH NAM 2019
M5 ND
Kinh t6 NOI DUNG
TG KP
Dug"c SD
kf nny
r(P
Duqc EE
NGHI QTOAN
I Kinh phi thudng xuy6n gia6 tg"chi 2.852.144.000 2.852.144.400
6000 Ti6n luong 1.360.560.300 1.360.560.300
6001 Lucmg ng4ch, bQc theo qu! luong doq. dryet 1.089.126.300 1.089.126.300
6003
Luong hqp d6ng theo chti dQ 222.400.200 222.400.200
605 1 Ti0n c6ng 49.033.800 49.033.800
6100 PhB c6p luong 592.159.100 s92.1s9.100
6101 Phg c6p chric vu 28.078.000 28.078.000
6tt2 Php c6p uu ddi ngh0 384.180.400 384.180.400
6115 Php c6p thdm ni6n nghA 179.900.700 t79.900.700
6200 Ti6n thu&ng s.476.000 5.476.000
6201 Thucrng thucrng xuy6n 3.576.000 3.s76.000
6249 Thuong kh6c 1.900.000 1.900.000
6250 Ph[c lgi t$p th6 1.050.000 1.050.000
6299
Chi kh6c 1.050.000 1.050.000
6300
Cfc khofrn il6ng g6p 367.608.000 367.608.000
6301 B6o hi6m xA hQi 266.6st.t00 266.6st.r00
6302 86o hi6m y tti 41.05s.600 47.055.600
6303 Kinh phi c6ng dodn 31.369.s00 31.369.500
6304 Bf,o hi6m th6t
nghiOp 14.688.800 14.688.800
6349 C6c
khoin d6ng g6p khdc 7.843.000
6400 Cdc khofrn thanh todn kh{c cho c6 nhin 1.800.000 1.800.000
6449
Chi khric 1.800.000 1.800.000
6500
Thanh torln dich vg cdng cQng 49.825.900 49.82s.900
6s01 Thanh toan tiAn diQn 2t.745.900 2t.745.900
6505 Thanh todn phuong tiQn theo chti <IQ 4.080.000 4.080.000
6549 Chi kh6c 24.000.000 24.000.000
6550 Vflt tu vin phdng s5.135.000 55.135.000
655 1 Vdn phdng phAm 16.430.000 16.430.000
6552 Cdng cg dutrg cu v6n phdng 18.800.000 18.800.000
6553
Khoiin vdn phong phAm 2.900.000 2.900.000
6599 Vflt tu vdn phdng kh6c 17.005.000 17.005.000
7.843.000
MA ND
Kinh tO NOI DUNG
TG KP Duqc
SD
k) niy NG QTO
KP DTIqC
6600 Thdng tin truydn thdng,li6n l4c 5.871.200 s.871.200
6601 Cu6c 1.647.200 1.647.200
6605 Cudc internet 4.224.000 4.224.000
6650 HQi nghi 6.160.000 6.160.000
6658 Bu ti6n dn 660.000 660.000
6699 chi kh6c 5.500.000 5.500.000
6700
thc 12.600.000 12.600.000
6704 Khorin tdc 12.600.000
6750 chi hi thu6 mu6"n 15.400.000 15.400.000
675t Thu0 van 400.000 400.000
6757 ThuO lao nu0c 15.000.000 15.000.000
6900
Sira chfra duy tu tiri sin phgc vr] c6@
cdc cdng trinh co sfi h4 tAng 300.280.000 300.280.000
6907 cua 34.560.000 34.560.000
69t2 Circ tin 14.170.000 14.170.000
6949 C6c
tdi s6n vd trinh co sd khdc 251.550.000 251.550.000
6950 Mua sim thi sf,n cdng tdc mon 41.000.000 41.000.000
6956
C6c thi6t tin 41.000.000 41.000.000
7000 chi vu mon cua 9.823.s00 9.823.s00
7001 Chi mua h6a vQt tu 9.823.500 9.823.500
7050 Mua sim tii sfrn v6 hinh 13.000.000 13.000.000
7053 Mua,
b6o tri mem tin 13.000.000 13.000.000
7750 Chi khfc 14.39s.000 14.395.000
7756 Chi c6c khoin va 1.200.000 1.200.000
7799
Chi ctic khoAn kh6c 13.195.000 13.195.000
II Kinh phi thud"ng tg chfr 57.857.500 57.857.500
6150 Hgc vi h6 trg khdc cho cf nhfln 2.s00.000 2.500.000
6Is7 Hd trq d6i chinh s6ch chi hqc tflp 2.500.000 2.500.000
6400
Cic khoin thanh todn khdc cho cf nhin 11.120.000 11.120.000
640r Tidn dn
11.120.000 11.120.000
6750 chi thu6 mu6m 5.7s0.000 5.750.000
6758
ThuC ddo t4o c6n 5.750.000 5.750.000
7000 chi vg ch mon cua 1.7s0.000 1.750.000
70t2 chi l.750.000 1.750.000
7000
sim tii sin vO hinh 33.000.000 33.000.000
7053 PhAnm6m
33.000.000 33.000.000
7750
Chi kh6c 3.737.500 3.737.500
7766 bt hqc cho co sd ddo t4o theo cht5 3.737.500 3.737.500
12.600.000

iND
.inh t6 NOI DUNG
TG KP Dugc
SD
k) niy
KP DrIgC Et
NGHI QTOAN
Kinh phf thrpc hiQn cii crtch ti6n luong 5.848.000 s.848.000
6000 Tidn luong 739.500 739.500
6001 Lucrng ngach, bac theo qu! lucrng dugc duyQt 739.500 739.s00
6100 PhU cdp lucrng 3.427.s00 3.427.500
6101 Phu c6p chric vg 155.000 1s5.000
6tt2 Phu c6p uu d6i ngh6 2.279.s00 2.279.500
61 15 Phu c6p thdm ni6n nghA 993.000 993.000
6300 Cdc khoin il6ng g6p 1.681.000 1.681.000
6301 B6o
hi6m xd hQi t.220.600 1.220.600
6302 86o hi6m y
tO 215.240 2r5.200
6303 Kinh phi c6ng dodn 143.200 143.200
6304 86o hi6m
thAt nghigp 66.200 66.200
6349 C6c khoin d6ng g6p kh6c 35.800 3s.800
IV
Kinh phi kh6ng tg"cht tlug"c cdp c6 thim quydn cf,p sau
ngiy 30/9 15.912.000 15.912.000
61s0 Hgc b6ng vi h6 trq kh{c cho ci nhin
61s7 H5 trq d6i tuqng chinh s6ch chi phi hgc t{p
C{c khoin thanh todn khfc cho ci nhffn
640t
Ti6n an
6400
2.400.000 2.400.000
2.400.000 2.400.000
10.132.000 10.132.000
10.132.000
10.132.000
7750 Chi khr[c 3.380.000 3.380.000
7766 CAp bt hgc phi cho co s0 giSo dpc ddo t4o theo cn6 aO 3.380.000 3.380.000
TONG CONG 2.931.761.500 2.931.761.s00
xr roAN
Diro Thi Linh
l5
thdng 01 ndm 2020
Khanh
DAO LY

Các tin khác