Kế hoach ba công khai năm học 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ

 

        Số: 46/KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đạo Lý, ngày 15 tháng 9  năm 2016

 

K HOCH

Thực hiện 3 công khai năm học 2016-2017

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

         Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

 Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình cụ thể năm học 2016-2017  của trường Mầm non xã Đạo Lý;

          Trường Mầm non xã Đạo Lý xây dựng kế hoạch thùc hiÖn 3 c«ng khai trong năm học 2016-2017 như sau:

  II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Khuyết tật

Con hộ nghèo

Con hộ cận nghèo

Con gia đình chính sách

NT

3

82

 

 

 

 

3 tuổi

4

120

 

 

 

 

4 tuổi

3

123

 

 

 

 

5 tuổi

3

108

 

 

 

 

Cộng

13

433

 

 

 

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

  * Tổng số cán bộ giáo viên: 36

          - Cán bộ quản lý: 2 đ/c

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 27 đ/c

           + Trình độ đào tạo: Đại học: 8 đ/c; Cao đẳng: 18 đ/c; THSP: 1đ/c 

          - Nhân viên

                   + Nhân viên kế toán: 1đ/c

                   + Nhân viên nấu ăn: 6 đ/c

          - Đảng viên: 13đ/c

3. Cơ sở vật chất:

          - Diện tích : 8601m2  đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 13 (cao tầng: 11 phòng; cấp 4:  2 phòng)

          - Bàn ghế 220 bộ ( đạt chuẩn: 200 bộ; chưa đạt chuẩn: 20 bộ)

          - Thiết bị dạy học: 13 bộ đủ cho 13 lớp.

          - Công trình vệ sinh có 2/3 công trình nhà vệ sinh đạt yêu cầu; Nước sạch 2/3 khu có nước máy:

          - Sân chơi, bãi tập: Sân chơi 900 m2

4.Thuận lợi , khó khăn.

     a) Thuận lợi :

  - Nhà trường luôn được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, nhân dân và cha mẹ học sinh.

- Cơ sở vật chất đáp ứng khá tốt cho các hoạt động giảng dạy của thầy, học tập của trò.

- Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên

- Đa số các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình

    b) Khó khăn:

         - Thiếu một số phòng chức năng và các phòng học cấp 4 đã xuống cấp.

            - Giáo viên giỏi còn ít, giáo viên giỏi cấp tỉnh chưa có.

            - Công trình  nước sạch, vệ sinh còn khu Sàng chưa đạt yêu cầu

- Trường nằm trên địa bàn xã nghèo, dân cư đông, phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến vấn đề học tập của con em mình. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của xã quá thấp.

          - Một số gia đình cả vợ, chồng đi làm ăn xa, để con ở nhà với ông bà cho nên sự quan tâm đến việc học tập của học sinh còn hạn chế.

Ban đại diện phụ huynh nhà trường : 3 người

Ban đại diện phụ huynh các lớp bao gồm 39 bậc phụ huynh.

- Năm học 2016-2017 trường mầm non xã Đạo Lý  tiếp tục phát huy để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và phục vụ cho việc nâng cao các nội dung của  trường học thân thiện học sinh tích cực , nhà trường kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ CSVC cho nhà trường.

III. môc tiªu c«ng khai

        Công khai  của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong  quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

         Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của các cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo qui định của pháp luật. 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

IV. c¸c néi dung thùc hiÖn c«ng khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

          - Thùc hiÖn c«ng khai cam kÕt cña nhµ tr­êng vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong trường; khả năng tiếp tục học tập của học sinh

- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả học sinh hoàn thành lớp học và   hoàn  thành chương trình giáo dục mầm non theo từng độ tuổi; số học sinh nam, nữ từng nhóm lớp.

- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tổ chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

*Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường .

- Diện tích : 8.601m2  đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 13 (cao tầng: 11 phòng; cấp 4:  2phòng)

          - Bàn ghế 220 bộ ( đạt chuẩn: 200 bộ; chưa đạt chuẩn: 20 bộ)

          - Thiết bị dạy học: 13 bộ đủ cho 13 lớp.

          - Công trình vệ sinh có 3 khu nhà vệ sinh; Nước sạch: Chưa có, dùng nước giếng khoan.

          - Sân chơi, bãi tập: Sân chơi 900 m2

* Tổng số cán bộ giáo viên: 36

          - Cán bộ quản lý: 2 đ/c

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 27 đ/c

           + Trình độ đào tạo: Đại học: 8 đ/c; Cao đẳng: 18 đ/c; THSP: 1đ/c 

          - Nhân viên

                   + Nhân viên kế toán: 1đ/c

                   + Nhân viên nấu ăn: 6 đ/c

          - Đảng viên: 13đ/c

3. Công khai thu chi tài chính:

- Tình hình tài chính của nhà trường: công khai theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày  22 tháng  3 nă m 2005.

- Các khoản thu chi ngân sách nhà nước theo năm tài chính: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp; chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.

- Công khai các khoản thu chi các quỹ theo quy chế dân chủ năm học 2016-2017.

V. vÒ h×nh thøc, ®Þa ®iÓm vµ thêi ®iÓm c«ng khai

- Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở phòng Hội đồng giáo viên.

- Công khai trên trang web của trường.

- Công khai trong  buổi sơ kết, tổng kết.

- Công khai thông qua họp phụ huynh học sinh, họp hội đồng nhà trường.

- Công khai qua các báo cáo sơ kết, tổng kết.

* Thời điểm công khai: Tháng 9 (đầu năm học), tháng 1 và tháng 5 (cuối năm học) và các thời điểm khác nếu có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.

          Trên đây là kế hoạch Thực hiện 3 công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2016 -2017.

                                                                                    

                                                                      

Nơi nhận:

- BLĐ, GV, NV( để thực hiện)

- Lưu ( VP )

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Hằng

         

 

 

Các tin khác