Kế hoạch kiểm tra tài chính năm học 2016-2017

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ

 

        Số: 45/KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đạo Lý, ngày 25 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra công tác tài chính năm học 2016-2017

 

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, nguồn viện trợ nước ngoài, kinh phí chương trình mục tiêu, quản lý sử dụng đất trường học;

Thực hiện công văn số 645/GD ĐT-KHTV ngày 08/09/2016 của Phòng GD và ĐT Lý Nhân về hướng dẫn công tác Kế hoạch-Tài chính, thiết bị. thư viện năm học 2015-2016;

Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình cụ thể năm học 2016-2017.

Trường mầm non xã Đạo Lý xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm học 2016-2017 như sau: 

           II. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2016-2017

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Khuyết tật

Con hộ nghèo

Con hộ cận nghèo

Con gia đình chính sách

NT

3

82

 

 

 

 

3 tuổi

4

120

 

 

 

 

4 tuổi

3

123

 

 

 

 

5 tuổi

3

108

 

 

 

 

Cộng

12

433

 

 

 

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          * Tổng số cán bộ giáo viên: 36

          - Cán bộ quản lý: 2 đ/c

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 27 đ/c

           + Trình độ đào tạo: Đại học: 8 đ/c; Cao đẳng: 18 đ/c; THSP: 1đ/c 

          - Nhân viên

                   + Nhân viên kế toán: 1đ/c

                   + Nhân viên nấu ăn: 6 đ/c

          - Đảng viên: 13đ/c

3. Cơ sở vật chất:

          - Diện tích : 8601m2  đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 13 (cao tầng: 11 phòng; cấp 4:  2 phòng)

          - Bàn ghế 220 bộ ( đạt chuẩn: 200 bộ; chưa đạt chuẩn: 20 bộ)

          - Thiết bị dạy học: 13 bộ đủ cho 12 lớp.

          - Công trình vệ sinh có 2/3 công trình nhà vệ sinh đạt yêu cầu; Nước sạch: 2/3 khu có nước máy.

          - Sân chơi, bãi tập: Sân chơi 900 m2

4.Thuận lợi , khó khăn.

           a) Thuận lợi :

  - Nhà trường luôn được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, nhân dân và cha mẹ học sinh.

- Cơ sở vật chất đáp ứng khá tốt cho các hoạt động giảng dạy của thầy, học tập của trò.

- Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên

- Đa số các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình

           b) Khó khăn:

         - Thiếu một số phòng chức năng và các phòng học cấp 4 đã xuống cấp.

            - Giáo viên giỏi còn ít, giáo viên giỏi cấp tỉnh chưa có.

            - Công trình  nước sạch  cho học sinh chưa đạt yêu cầu

- Trường nằm trên địa bàn xã nghèo, dân cư đông, phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến vấn đề học tập của con em mình. Kinh phí đầu tư cho giáo dục của xã quá thấp.

          - Một số gia đình cả vợ, chồng đi làm ăn xa, để con ở nhà với ông bà cho nên sự quan tâm đến việc học tập của học sinh còn hạn chế.

Ban đại diện phụ huynh nhà trường : 3 người

Ban đại diện phụ huynh các lớp bao gồm 39 bậc phụ huynh.

- Năm học 2016-2017 trường mầm non xã Đạo Lý  tiếp tục phát huy để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và phục vụ cho việc nâng cao các nội dung của  trường học thân thiện học sinh tích cực , nhà trường kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ CSVC cho nhà trường.

III. Mục đích yêu cầu

          1- Mục đích:

Tự đánh giá tình hình về việc thực hiện quy định của Nhà nước trong việc lập dự toán, chấp hành dự toán và tự quản lý tài chính của đơn vị. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại. Xác định nguyên nhân và phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị.

Tự đánh giá về công tác xậy dựng CSVC, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của đơn vị.

2- Yêu cầu:

Thực hiện công tác kiểm tra có kết quả đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các hướng dẫn về công tác kiểm tra hiện hành; đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ; thực hiện việc đánh giá, kết luận, kiến nghị đẩy .

IV. Nội dung, thời gian tự kiểm tra:

1- Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra các nguồn thu Từ ngân sách nhà nước cấp:

- Kiểm tra các nguồn do ngân sách cấp;

- Kiểm tra các nguồn thu bổ sung ngân sách được cấp thẩm quyền giao cho đơn vị thực hiện;

- Kiểm tra các nguồn thu khác được sự thoả thuận giữa phụ huynh với nhà trường;

- Kiểm tra các khoản thu từ việc đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, tu sửa;

b) Kiểm tra các khoản chi:

- Tính hợp pháp của các khoản chi trong dự toán được duyệt;

- Tính hợp pháp của các khoản chi ngoài dự toán được cấp trên duyệt. Xác định nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán, nguyên nhân không thực hiện dự toán;

- Việc chấp hành các thủ tục chi trả ngân sách Nhà nước theo luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn;

Những nội dung chi  thường xuyên theo đúng định mức, tiêu chuẩn quy định và quy chế nội bộ.

c) Kiểm tra kế toán:

- Việc lập, thu thập, xử lý các chứng từ kế toán;

- Việc lập báo cáo tài chính, phân tích, nộp và sử dụng báo cáo tài chính.

- Thực hiện sổ sách, chứng từ, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán.

d) Kiểm tra công tác quản lý tài chính của lãnh đạo:

- Kiểm tra việc lập dự toán thu, chi tài chính của trường từ các nguồn ngân sách, huy động nhân dân, nguồn khác; xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiêu nội bộ, công tác công khai hóa, công tác chỉ đaọ hoạt động tự kiểm tra.

- Thành lập tổ kiểm tra, các biên bản kiểm tra, phê duyệt và đôn đốc thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra; xử lý các hành vi vi phạm của bộ phận, cá nhân (nếu có).

V. Về hình thức và thời điểm tự kiểm tra

1- Về hình thức tự kiểm tra:

- Thành lập ban tự kiểm tra, tổ chức trao đổi thống nhất biện pháp, nghiệp vụ cho các thành viên trong đoàn.

2- Thời điểm tự kiểm tra:

- Tháng 10/2016 tự kiểm tra các loại quỹ thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Công tác công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công khai công tác Xã hội hóa thực hiện theo công văn số 6890/BGD ĐT-KHTC ngày 18/10/2010.

- Tháng 1/2017 tự kiểm tra việc thực hiện quyết toán tài chính ngân sách năm 2016, dự toán ngân sách năm 2017; Việc thu-chi và quản lý thu- chi các loại quỹ thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường học kỳ I năm học 2016-2017.

- Tháng 5/2017 tự kiểm tra việc thực hiện quyết toán các loại quỹ thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường năm học 2016-2017.

Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm học 2016-2017.

 

     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                  

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

        Vũ Thị Hằng                                                        Đào Thị Linh

Các tin khác