Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/Kiểm định chất lượng giáo dục/

Kế hoạch tự đánh giá

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠO LÝ

HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

 

Số:56b/KHTĐG-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đạo Lý, ngày 14 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Mục đích tự đánh giá

Mục đích tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế của nhà trường.

Giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường mầm non xã Đạo Lý, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, qua đấy trình cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo hướng đạt chuẩn.

Trên cơ sở đó để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá toàn bộ các hoạt động của trường mầm non xã Đạo Lý với 5 tiêu chuẩn (29 tiêu chí) theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT). Để triển khai tự đánh giá.

3. Yêu cầu

a) Công tác tự đánh giá được thực hiện khách quan và trung thực.

b) Quá trình tự đánh giá được thực hiện công khai và minh bạch.

c)  Thực hiện công tác tự đánh giá đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá

a) Thành viên hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non xã Đạo Lý được thành lập theo quyết định số: 62/QĐ-MN ngày 21 tháng 10 năm 2017 của hiệu trưởng trường mầm non. Hội đồng tự đánh giá gồm có 9 thành viên; ban thư ký hội đồng gồm có 3 thành viên;

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Thị Hằng

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng tự đánh giá

2

Nguyễn Thị Hà

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá

3

Nguyễn Thị Bích Lệ

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá

4

Hoàng Thị Khanh

Tổ phó nhà trẻ

Thư ký hội đồng tự đánh giá

5

Nguyễn Thị Anh

Tổ phó mẫu giáo

Ủy viên hội đồng tự đánh giá

6

Trương Thị Xuân

Tổ trưởng nhà trẻ

Ủy  viên hội đồng tự đánh giá

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ trưởng mẫu giáo

Thư ký nhóm 1

8

Đào Thị Linh

Kế toán

Thư ký nhóm 2

9

Trần Thị Thúy

Giáo viên

Thư ký nhóm 3

 

b) Nhóm thư ký

Hội đồng tự đánh giá gồm Hiệu trưởng chủ tịch hội đồng tự đánh giá trưởng nhóm 1;  Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá trưởng nhóm 2; Phó hiệu trưởng phụ trách dinh dưỡng làm phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá, trưởng nhóm 3; các tổ trưởng tổ chuyên môn làm ủy viên hội đồng tự đánh giá trong các nhóm; thư ký hội đồng tự đánh giá là tổ phó tổ nhà trẻ,  thư ký nhóm 1 là tổ trưởng mẫu giáo, thư ký nhóm 2 là kế toán nhà trường và là trưởng nhóm thư ký; thư ký  nhóm 3 là giáo viên.

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ trưởng mẫu giáo

2

Đào Thị Linh

Kế toán

3

Trần Thị Thúy

Giáo viên

 

c) Các nhóm công tác

 

Tên nhóm

Họ và Tên

Chức vụ

1

Vũ Thị Hằng

Hiệu trưởng

 

Hoàng Thị Khanh

Tổ phó nhà trẻ

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ trưởng mẫu giáo

2

Nguyễn Thị Bích Lệ

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Anh

Tổ phó mẫu giáo

 

Đào Thị Linh

Kế toán

3

Nguyễn Thị Hà

Phó hiệu trưởng

 

Trương Thị Xuân

Tổ trưởng nhà trẻ

 

Trần Thị Thúy

Giáo viên

 

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian

Từ ngày 15/11/2017

- Tham gia tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức
- Tổ chức triển khai tại trường sau thời gian triển khai tại phòng.
b) Thành phần

- Hội đồng tự đánh giá
- Tất cả CB, GV, NV trong nhà trường.

c) Nội dung

Hiệu trưởng thông qua:

- Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7/8/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành quy định và tiêu chuẩn, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
           - Giới thiệu công văn 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
          - Công văn số 1988/KTKĐCLGD –KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non.
          3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

 

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

1

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

2

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

3

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

4

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

5

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

6

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

7

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

 

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

8

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

2

1

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

2

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

3

Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

4

Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

5

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

3

1

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

2

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

3

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

4

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

5

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

6

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

4

1

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

2

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

5

1

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

2

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

3

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

4

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

5

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh

 

chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

6

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

7

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

8

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thảo luận, góp ý cho các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 3 -6

từ ngày  24/2-17/3/2018

 

 

 

5. Thời gian thực hiện

 

Thời gian

Hoạt động

Tuần 1(Từ ngày 03/3/2018 đến ngày 9/3/2018)

- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tuần 2(Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 16/3/2018)

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Tuần 3-6(Từ ngày 17/3/2018 đến ngày 6/4/2018)

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG.

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng TĐG.

- Mã hóa các minh chứng thu được.

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 7(Từ ngày 7/4/2018 đến ngày 13/4/2018)

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí.

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)..

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.

Tuần 8(Từ ngày 14/4/2018 đến ngày 20/4/2018)

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung.

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG.

Tuần 9(Từ ngày 21/4/2018 đến ngày 27/4/2018)

- Dự thảo báo cáo TĐG.

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

Tuần 10(Từ ngày 28/4/2018 đến ngày 4/5/2018)

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa.

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tuần 11(Từ ngày 5/5/2018 đến ngày 11/5/2018)

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tuần 12(Từ ngày 12/5/2018 đến ngày 18/5/2018)

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường.

Tuần 13(Từ ngày 19/5/2018 đến ngày 25/5/2018)

- Nộp báo cáo TĐG.

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào kế hoạch tự đánh giá, các thành viên Hội đồng tự đánh giá tổ chức thực hiện tự đánh giá theo kế hoạch đã xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời tới Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng tự đánh giá để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non xã Đạo lý.

 

Nơi nhận

-Cơ quan chủ quản (để b/c)                                     -Hiệu trưởng (để b/c)                                              -Hội đồng TĐG (để th/h)                                        -Lưu : ...

TM. HỘI ÐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

                                                                                  Vũ Thị Hằng