Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Đạo Lý)/Kiểm định chất lượng giáo dục/

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ

 

 
 
 

Số: 62/QĐ-TrMN                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

         Đạo Lý, ngày 21 tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

                                                                      

HIỆU  TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠO LÝ

         Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ văn bản số 6339/BGDDT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;

Căn cứ công căn số 1356/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/9/2017 của sở GD&ĐT Hà Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2017-2018.

Căn cứ kế hoạch 759/KH-PGDĐT Lý nhân 29 tháng 9 năm 2017 về việc khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.

Xét đề nghị của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường mầm non xã Đạo Lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2017-2018 Trường mầm non xã Đạo Lý gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá Trường mầm non xã Đạo Lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng giáo dục (để b/c);

- Lưu: VT        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Hằng

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

( Kèm theo Quyết định số 62  ngày 21  tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Thị Hằng

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng tự đánh giá

2

Nguyễn Thị Bích Lệ

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá

3

Nguyễn Thị Hà

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá

4

Hoàng Thị Khanh

Tổ phó nhà trẻ

Thư ký hội đồng tự đánh giá

5

Nguyễn Thị Anh

Tổ phó MG

Ủy viên hội đồng tự đánh giá

6

Trương Thị Xuân

Tổ trưởng  NT

Ủy  viên hội đồng tự đánh giá

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ trưởng mẫu giáo

Thư ký nhóm 1

8

Đào Thị Linh

Kế toán

Thư ký nhóm 2

9

Trần Thị Thúy

Giáo viên

Thư ký nhóm 3

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Hằng